Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój ogólnej sprawności ruchowej dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego

Badaniami wstępnymi i końcowymi objęte zostały dzieci z grupy eksperymentalnej 4 – 5 – latków i z grupy eksperymentalnej 5 – 6 – latków (36 dzieci) natomiast dzieci z grup kontrolnych 4 – 5 – latków i 5 – 6 – latków objęte zostały jedynie badaniami końcowymi. W badaniach wstępnych przeprowadzonych na początku eksperymentu w podskali rozwoju ruchowego w Skali Obserwacji Zachowania dzieci z grup eksperymentalnych 4 – 5 – latków i 5 – 6 – latków uzyskały oceny które zamieszczone są w tabeli nr 5.6.1

Tabela nr 5.6.1 Zestawienie ocen poziomu rozwoju ruchowego uzyskanych przez dzieci w badaniach wstępnych w grupach eksperymentalnych 4 – 5 – latków i 5 – 6 – latków

Ocena 4,0 4,2 4,4 4,6 Razem
Wiek L % L % L % L % L
4 – 5 – letnie 4 11,11 6 16,67 5 13,89 3 8,33 18
5 – 6 – letnie 3 8,33 5 13,89 6 16,675 4 11,11 18
Razem dzieci 7 19,44 11 30,56 11 30,5+6 7 19,44 36

Źródło: Badania własne

Tabela nr 5.6.2 Zestawienie ocen poziomu rozwoju ruchowego uzyskanych przez dzieci w badaniach końcowych w grupach eksperymentalnych 4 – 5 – latków i 5 – 6 – latków

Ocena 4,6 4,8 5,0 Razem
Wiek L % L % L % L
4 – 5 – letnie 8 22,22 6 16,67 4 11,11 18
5 – 6 – letnie 6 16,67 7 19,45 5 13,89 18
Razem dzieci 14 38,89 13 36,12 9 25 36

Źródło: Badania własne

Analiza ocen poziomu rozwoju ruchowego otrzymanych w badaniach końcowych przez dzieci pokazuje że są one wyższe niż w badaniach początkowych. Największa liczba dzieci 14 (38,89%), w tym 8 dzieci w wieku 4-5 lat (22,22%) i 6 dzieci w wieku 5-6 lat (16,67%) uzyskała ocenę 4,6. Ocenę 4,8 uzyskało 13 dzieci (36,12%) w tym 6 dzieci w wieku 4-5 lat (16,67%) i 7 dzieci w wieku 5-6 lat (19,45%), a najwyższą ocenę 5,0 uzyskało 9 dzieci (25%) w tym 4 dzieci w wieku 4-5 lat (11,11%) i 5 dzieci w wieku 5-6 lat (13,89%).

W badaniach końcowych, które zostały przeprowadzone na zakończenie eksperymentu dzieci z grup kontrolnych 4 – 5 – latków i 5 – 6 – latków (nie uczestniczące w sesjach Ruchu Rozwijającego) uzyskały wyniki zamieszczone w tabeli 5.6.3

Tabela nr 5.6.3 Zestawienie ocen poziomu rozwoju ruchowego uzyskanych przez dzieci w badaniach w grupach kontrolnych 4 – 5 – latków i 5 – 6 – latków nie uczestniczących w sesji ruchu rozwijającego.

Ocena 4,0 4,2 4,4 4,6 Razem
Wiek L % L % L % L % L
4 – 5 – letnie 3 8,33 5 13,89 7 19,45 3 8,33 18
5 – 6 – letnie 2 5,56 4 11,11 8 22,22 4 11,11 18
Razem dzieci 5 13,89 9 25 15 41,67 7 19,44 36

Źródło: Badania własne

Analiza otrzymanych w badaniach ocen poziomu rozwoju ruchowego wykazała że największa liczba dzieci 16 (50%), w tym 9 chłopców (28.125%) i 7 dziewczynek (21.875%) uzyskała ocenę 2,4. najmniejsza liczba dzieci 6 (18.75%) w tym 5 chłopców (15.625%) i 1 dziewczynka (3.125%) uzyskała ocenę 2,2, a najwyższą ocenę 2,6 otrzymało 10 dzieci (31.25%), w tym 5 chłopców (15.625%) i 5 dziewczynek (15.625%).

Dalsza analiza otrzymanych ocen w badaniach końcowych ma na celu ustalenie czy istnieje zależność między uzyskanymi w badaniach końcowych wynikami a wiekiem dzieci. Do tego celu wykorzystałam Test c2 – / chi kwadrat – Pearsona/.

Hipotezy

H0 : brak zależności między ocenami końcowymi uzyskanymi przez dzieci w podskali rozwoju ruchowego a wiekiem dzieci

H1 : istnieje zależność między ocenami końcowymi uzyskanymi przez dzieci w podskali rozwoju ruchowego a wiekiem dzieci.

Badaniu poddana była próbka 36 – osobowa. Poniżej została zamieszczona tabelka wielodzielcza

Wiek
4 – 5 lat 5 – 6 lat
 

Oceny uzyskane w badaniu końcowym

4,6 8 6 14
4,8 6 7 13
5,0 4 5 9
18 18 36

Tabelka liczebności oczekiwanych obliczonych wg wzoru :

n i j = n i . x n . j / n

Funkcja testu

                                            3      2                         ~                    ~

                 c2   =  S   S ( n ij  –  nij )2  /  nij

c2 =  [(8 – 7)2  / 7] + [(6 – 7)2 / 7] + [(6 – 6,5)2 / 6,5]  + [(7– 6,5)2 / 6,5]  + [(4 – 4,5)2  / 4,5] +  [(5 – 4,5)2 / 4,5] = 0,475

Parametr g = 2 x 3 – 2 – 3 + 1 = 2

Wartość krytyczna:

c2 = ( 0,05 ; 2 )  = 5,99    >    0,475 = c2

Nie ma więc podstaw do odrzucenia H0 – tym samym możemy dla danej próbki orzec o braku zależności między ocenami końcowymi poziomu rozwoju ruchowego a wiekiem dzieci.

Dodaj komentarz