Literatura

Książki

1. M. Balicki Rodzina, jej przemiany a wychowanie. W: Funkcje wychowawcze współczesnej rodziny. Red. M. Gnatowski i inni, Białystok 1981, Sekcja Wydawnicza UW.
2. A. Blaim, N. Wolański Rodzina a biologiczny rozwój dziecka. W: Rodzina i dziecko. Red. M. Ziemska. Warszawa 1980, PWN
3. C. Czapów Rodzina a wychowanie. Warszawa 1968, Nasza Księgarnia.
4. G. Demel Elementy logopedii. Warszawa 1982 WSiP
5. M. Demel Wychowanie fizyczne. W: Pedagogika, Red. B. Suchodolski, Warszawa 1982, PWN
6. M. Dmochowska Rola wychowania umysłowego w rozwoju dziecka. W: Podstawy pedagogiki przedszkolnej. Red. M. Kwiatkowska, Warszawa 1985, WSiP.
7. T. Domaniewska Wychowanie społeczno-moralne. W: Podstawy pedagogiki przedszkolnej. Red. M. Kwitakowska, Warszawa 1985, WSiP.
8. Vademecum nauczyciela 6-latków. Red. M. Dumin-Wąsowicz, Warszawa 1977, WSiP
9. Funkcje wychowawcze współczesnej rodziny. Red. M. Gnatowski i inni. Białystok 1981, Sekcja Wydawnicza UW.
10. Wychowanie i nauczanie w przedszkolu. Red. I. Dudzińskiej, Warszawa 1983. WSiP
11. Z. Giereluk-Lubowicz Wychowanie w rodzinie wielkomiejskiej. Warszawa 1979, WSiP.
12. S. Guz Edukacja przedszkolna – efektywność i uwarunkowania. Wydawnictwo UMCS 1991
13. B. Hornowski Badania nad rozwojem psychicznym dzieci i młodzieży na podstawie rysunku postaci ludzkiej. Wrocław 1982, Ossolineum.
14. H. Izdebska Funkcje rodziny a zadanie opieki nad dzieckiem. Wrocław 1967, Ossolineum.
15. K. Janowski Nie tylko dla rodziców. Warszawa 1980 NK.
16. A. Kamiński Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej. W: Metodologia pedagogiki społecznej. Red. R. Wroczyński, T. Plich, Wrocław 1974, Ossolineum.
17. S. Kawula Świadomość wychowawcza rodziców. Toruń 1975.
18. K. Kotłowski Aksjologiczne podstawy teorii wychowania moralnego. Wrocław 1976 Ossolineum.
19. K. Kotłowski Problemy wychowania w rodzinie. Warszawa 1966 PWN
20. M. Kwiatowska Rozwój psychiczny dziecka. W: Rozwój i wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym. Red. A. Landy, M. Kwitowska. Z. Topińska. Warszawa 1970 NK
21. H. Muszyński Wychowanie moralne. W: Pedagogika. Red. Suchodolski. Warszawa 1982 PWN.
22. A. Olszewska-Ładyka Rodzina. Warszawa 1964 Iskry.
23. S. Popek Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży. Warszawa 1985 WSiP.
24. I. Plich, T. Wujek Metody i techniki badań w pedagogice. Warszawa 1978 PWN.
25. H. Radlińska Pedagogika społeczna. Wrocław 1978, Ossolineum.
26. H. Smarzyńsk Wychowanie w rodzinie. Wrocław 1978, Ossolineum.
27. B. Suchodolski Świat człowieka a wychowanie. Warszawa 1974 WSiP.
28. A. Sawicka Współpraca przedszkola z rodzicami. Warszawa 1974 WSiP.
29. L. Werelińska Współpraca przedszkola z rodziną i środowiskiem. W: Podstawy pedagogiki przedszkolnej. Red. M. Kwiatowskiej. Warszawa 1988 WSiP.
30. R. Wroczyński Pedagogika społeczna. Warszawa 1974 PWN.
31. R. Wroczyński Środowisko. Instytucje wychowawcze i oświatowe. W: Pedagogika. Red. B. Suchodolski, Warszawa 1982 PWN.
32. T. Wujek Wykorzystywanie dokumentów w pedagogicznych badaniach środowiskowych. W: Metodologia pedagogiki społecznej. Red. R. Wroczyński, T. Plich, Wrocław 1974, Ossolineum
33. M. Ziemska Podstawy rodzicielskie. Warszawa 1973, W.P.
34. M. Ziemska Wpływ przemian funkcji rodziny na socjalizację dzieci. W: Rodzina i dziecko. Red. M. Ziemska. Warszawa 1980 PWN.

Artykuły

1. J. Banak Rodzicielstwo, niełatwa rola. Rodzina a szkoła. Nr 1/ 1985
2. E. Benešovă O dobre kontakty przedszkola z rodziną. Wychowanie w Przedszkolu. Nr 4/1999 r.
3. B. Brzozowska Rodzinne spotkania w przedszkolu. Wychowanie w Przedszkolu. Nr 10/1999 r.
4. H. Chodakowska Moja współpraca z rodzicami. Wychowanie w Przedszkolu Nr 10/1999 r.
5. H. Hadrian Oczekiwania rodziców. Wychowanie w Przedszkolu Nr 2/1997 r.
6. H. Olech Przedszkole dla dzieci i rodziców. Wychowanie w Przedszkolu Nr 4/1992
7. M. Porębska Ogólny mechanizm socjalizacji w rodzinie. Oświata i Wychowanie Nr 38/1987 r.
8. A. Sawicka O współpracy przedszkola z rodzicami. Wychowanie w Przedszkolu Nr 7-8/1982
9. M. Sitarczyk Rodzina w percepcji dzieci sześcioletnich. Wychowanie w Przedszkolu Nr 1/1998
10. E. Tomska Podstawowe funkcje rodziny. Rodzina i szkoła. Nr 9/1984
11. Z. Tyszka Małżeństwo – rodzina – społeczeństwo. Oświata i Wychowanie nr 38/1987
12. Z. Tyszka Rodzina jako przedmiot badań nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem socjologii rodziny. Oświata i Wychowanie Nr 38/1987
13. M. Wylotek Porozmawiajmy z rodzicami sześciolatków. Wychowanie w Przedszkolu Nr 1/1991 r.


 

 1. Ajdukiewicz K.: Logika pragmatyczna, Warszawa 1965 r.
 2. Al-Khamisy D., (1995), Problemy integracji przedszkolnej, „Wychowanie w Przedszkolu” nr 4, s.195-200.
 3. Aleksiak M., Całus J., (1995), Metoda Dobrego Startu i Ruchu Rozwijającego w nauce czytania, Wychowanie w Przedszkolu, nr 6, s.343-345.
 4. Awerbach J., Tajmanow M.: Karpow – Kasparow, mecze o mistrzostwo świata. Warszawa 1986 r.
 5. Babka J., (2001), Edukacja integracyjna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, Zysk i Spółka, Poznań.
 6. Bach-Olasik T., Agresywność dzieci i młodzieży a telewizja, „Katecheta”, 1993, nr 4, s. 230-233.
 7. Badura – Strzelczyk G., (1998), Pomóż mi zrobić to samemu: jak wykorzystać idee M. Montessorii we współczesności, O.W. „Impuls”, Kraków.
 8. Baran Z., Cyran A., Momara Z., (2002), Metoda Marii Montessori – historia i współczesność, Wychowanie w Przedszkolu, nr 6, s.
 9. Baranowicz K., (2000), Kształcenie włączające dzieci niepełnosprawne w główny tor systemu oświaty, red. J. Pańczyk [w:] Pedagogika specjalna lat dwutysięcznych, Łódź.
 10. Baranowicz K., (2002), Studium indywidualnego przypadku w badaniu efektywności edukacji integracyjnej, red. J. Pańczyk, [w:] Forum pedagogów specjalnych XXI wieku, t.2, WUŁ, Łódź.
 11. Barker Ch., Television, Globalization and Cultural Identities, Open University Press, Filadelfia 1999, 
 12. Bereda E., (2002), Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Wychowanie w Przedszkolu nr 2, s. 341-342.
 13. Bielawska D.: Elementy metodyki wychowania. Szczecin, 1999 r.
 14. Bieleń B., (2002), Trudności w czytaniu i pisaniu, Wychowanie w Przedszkolu, nr 1, s4-47.
 15. Birch A., Malim T., (1997), Psychologia rozwojowa w zarysie, PWN, Warszawa.
 16. Biuletyn informacyjny OZSzach. – „Skoczek”. Październik-Listopad-Grudzień 1991 r.
 17. Biuletyn informacyjny OZSzach. – „Skoczek”. Wrzesień 1991 r.
 18. Błeszyński J., (2000), Metoda Ruchu Rozwijającego w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, Dziecko Autystyczne, t.1, s.33-35.
 19. Błeszyński J., (2000), Perspektywy funkcjonowania szkolnictwa specjalnego w Polsce, Wychowanie, na co dzień, nr 4/5, s. 19-23
 20. Błeszyński J., (2001), Historia i założenia metody Ruchu Rozwijającego, Wychowanie, na co dzień nr 1/2 s. 33-38.
 21. Błeszyński J., (2001), Metodyka i wykorzystanie metody Ruchu Rozwijającego, Wychowanie, na co dzień, nr 4/5, s. 12-16.
 22. Błeszyński J., (2002), Eksperyment w Pedagogice Specjalnej, red. J. Pańczyk, [w:] Forum pedagogów specjalnych XXI wieku, t.2, WUŁ, Łódź.
 23. Błeszyński J., (2002), Terapia dziecka autystycznego i z głębokimi deficytami rozwojowymi, red. J. Pańczyk [w:] Forum pedagogów specjalnych XXI wieku, t.2, WUŁ, Łódź.
 24. Błeszyński K., (2001), Niepełnosprawność, a struktura identyfikacji, Żak, Warszawa.
 25. Bogaj A., Kwiatkowski S. M. (red.), Szkoła a rynek pracy, PWN, Warszawa 2006,
 26. Bogdanowicz M., (1980), Zastosowanie Metody Dobrego Startu w pracy z dziećmi o prawidłowym i zaburzonym rozwoju psychoruchowym, Psychologia (zeszyty naukowe), s. 145-149.
 27. Bogdanowicz M., (1985), Metoda Dobrego Startu w pracy z dzieckiem od 5-10 lat, WSiP, Warszawa.
 28. Bogdanowicz M., (1985), Psychologia Kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa.
 29. Bogdanowicz M., (1987), Integracja precepcyjno-motoryczna, a specyficzne trudności w czytaniu, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 30. Bogdanowicz M., (1999), Ruch Rozwijający dla dzieci, PWN, Warszawa.
 31. Bogdanowicz M., (2000), Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu, Wychowanie w Przedszkolu, nr 5, s. 259-263.
 32. Bogdanowicz M., Kisiel B., Przasnyska M., (1998), Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka, MEN, Warszawa.
 33. Bogdanowicz, (1997), Integracja percepcyjno-motoryczna. Metody diagnozy i terapii, MEN, Warszawa.
 34. Bogucka I., (2000), Szkoła dla wszystkich, [w:] Materiały z konferencji „X-lecie integracji w Przedszkolach Łódzkich”.
 35. Bogucka I., Kościelska M., (1998), Wychowanie i nauczanie integracyjne, MWN, Warszawa.
 36. Braun-Gałkowska M.: Agresja w reklamach kierowanych do dzieci. “Edukacja i Dialog” 2000, nr 5.
 37. Braun-Gałkowska M.: Oddziaływanie obrazów przemocy na psychikę, „Ethos” 1997, nr 40.
 38. Braun-Gałkowska M.: Wpływ gier komputerowych na psychikę dzieci, w: „Problemy opiekuńczo-wychowawcze”, 1997, nr 8, s. 7 (wkładka).
 39. Braun-Gałkowska M.: Wpływ telewizyjnych obrazów przemocy na psychikę, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1995, nr 6.
 40. Braun-Gałkowska M.:Gry komputerowe a psychika dziecka. “Edukacja i Dialog” 1997, nr 9.
 41. Brejnak W., (1993), Kocham i wychowuję, Ofic. Wyd. „Adam”, Warszawa.
 42. Bromboszcz E.: Percepcja reklamy telewizyjnej przez dzieci. “Psychologia Wychowawcza” 1993, nr1.
 43. Brzezińksa A., Stasiakiewicz M., (1980), Wartości językowe twórczości dziecka, Żucie szkoły, nr12, s. 49-51.
 44. Brzezińska A., (1987)Pisanie i czytanie. Nowy język dziecka, WSiP, Warszawa.
 45. Brzezińska A., (1995), Dziecko w zabawie i świecie języka, Zysk i Spółka, Poznań.
 46. Brzezińska A., Czub T., (1991), O zakłóceniach w ciągłości rozwoju dziecka, Wychowanie w Przedszkolu, nr 7, s. 262-270.
 47. Brzeziński J., (2000), Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice, Wydaw. „Scholar”, Warszawa.
 48. Brzeziński J.: Elementy metodologii badań psychologicznych. PWN, Warszawa 1984.
 49. Brzeziński J.: Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 1997 r.
 50. Budzyński W., Public Relations – zarządzanie reputacją firmy, Poltext, Warszawa 1999.
 51. Cackowski Z.: Problemy i pseudoproblemy. WkiW, Warszawa 1964.
 52. Carlgren T., (1994), Wychowanie do wolności – pedagogika Rudolfa Steinera, Ofic. Wyd. „Genesis”, Gdynia.
 53. Chłopkiewicz M.: Osobowość dzieci i młodzieży. Rozwój i patologia. WsiP, Warszawa 1987.
 54. Chmaj L., Kierunki i prądy w pedagogice XX w. Wyd. PZWS, Warszawa 1962,
 55. Chmielewska E., (1999), Z doświadczeń pracy integracyjnej, Wychowanie w Przedszkolu, nr6, s. 457-460.
 56. Cybulska H., (1987), Percepcyjne uwarunkowania osiągnięć w nauce czytania dzieci sześcioletnich, U. M.C. Skłodowskiej, Lublin.
 57. Cylulko P., (2002), Muzykoterapia w wychowaniu niepełnosprawnych wzrokowo dzieci, red. J. Pańczyk [w:] Formu Pedagogów specjalnych XXI wieku, t.3., UŁ, Łódź.
 58. Czajkowska I., Herola K., (1985), Poradnik terapeutyczny dla nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno-wyrównawcze w szkole, Wyd. IKNODU, Koszalin.
 59. Czarnecka E., (1994) Metoda Weroniki Sherborne w pracy przedszkola, Wychowanie w Przedszkolu, nr 9, s. 553-556.
 60. Czyż E., (1992), Dziecko i jego prawa, WEN, Warszawa.
 61. Czyżowska E., Kula K., (1984), Terapia pedagogiczna, IKNODN, Rzeszów.
 62. Czyżowska E., Kula K., (1992), Terapia pedagogiczna, Instytut Kształcenia Nauczycieli, Warszawa.
 63. Dauber H., Podstawy pedagogiki humanistycznej, wyd. Impuls, 2000.
 64. Dawid H., (1929), System Daltoński w szkole powszechnej, Druk WL. Anczyca i Spółka, Kraków.
 65. Demel G., (1979), Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, WSiP, Warszawa.
 66. Denek K., Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, Marszałek, Toruń 1999,
 67. Descalzo J.L.M.: Dlaczego warto żyć. Kraków, 2000 r.
 68. Dewey J., (1957) Jak myślimy, PWN, Warszawa.
 69. Dmochowska M., (1979), Zanim dziecko zacznie pisać, WSiP, Warszawa.
 70. Dobiegała E., (2002), Wykorzystanie muzyki w terapii dziecka dyslektycznego, Przegląd Edukacyjny, nr 2, s. 12-13.
 71. Doroszewska J.: Pedagogika specjalna. Tom I, ZN im. Ossolońskich 1981.
 72. Dykcik W., (1997), Pedagogika specjalna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań.
 73. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty 1976.
 74. Eliot J., Place M., (2000), Dzieci i młodzież w kłopocie, WSiP, Warszawa.
 75. Encyklopedia popularna PWN. Warszawa, 1982 r.
 76. Fairbain G,S. (2000), Integracja dzieci o specjalnych potrzebach, MEN, Warszawa.
 77. Falkowska M., (1983), Myśl pedagogiczna J. Korczaka, Nasza Księgarnia, Warszawa.
 78. Ferenz K., (1999), Współczesne funkcje przedszkola, Wychowanie w Przedszkolu, nr 4, s. 243-250.
 79. Filipczuk H.: Rodzina a rozwój psychiczny dziecka. Nasza Księgarnia, Warszawa 1981.
 80. Filipiak E., Smolińska Rębas H., (2000), Od C. Freineta do edukacji zintegrowanej, Wydawnictwo Zintegrowane, Bydgoszcz.
 81. Filipowicz A.: Listopad, 1999 r.
 82. Filipowicz A.: Wrzesień, 1999 r.
 83. Fleming I., Fritz J., (1999), Zabawy na współpracę, Wydawnictwo Jedność, Kielce.
 84. Folejewska R., (2001), Program wychowania Przedszkolnego „Rośnij z Didasko”, Wydawnictwo Didasko, Warszawa.
 85. Fontana D.: Psychologia dla nauczycieli. Wyd. Zysk i S – ka, Poznań 1995.
 86. Frostig M., Horne D.,(1987), Wzory i obrazki poziom średni, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa.
 87. Fryc – Piętak D.: Mass media a zachowania seksualne. “Wychowawca” 1995, nr 6.
 88. Gajda J., Juszczyk S., Siemieniecki B., Wenta K.: Edukacja medialna. Wyd. A. Marszałek.
 89. Gawlik K., (2000), Gry i zabawy ruchowe w szkołach specjalnych, Wydawnictwo AWF, Katowice.
 90. Gerstmann S.: Osobowość. PZWSz, Warszawa 1970.
 91. Getko B., (1994), Rola zabawy z życiu dziecka, Wychowanie w Przedszkolu, nr 3, s. 183-184.
 92. Gibas T., Letkiewicz B., (2001), Uczymy się żyć razem, Wychowanie w Przedszkolu, nr 7, s. 429-430.
 93. Giffard N.: Szachy – lekcje z mistrzem. 1984
 94. Gniewkowski W. (1985), Gimnastyka twórcza (ekspresyjna) Rudolfa Labana, Wychowanie w Przedszkolu, nr 5, s. 250-257.
 95. Gniewkowski W., (1983), Przegląd Współczesnych kierunków i tendencji wiązania ruchu z muzyką, Nowa Szkoła nr 2, s. 76-82.
 96. Gniewkowski W., (1984), Wdzięk Terpsychory, Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna, nr 291/3, s. 71-89.
 97. Gnitecki J., Globalistyka, Wydawnictwo Naukowe PTP, Poznań 2002,
 98. Gnitecki J.: Metodologiczne problemy pedagogiki prakseologicznej, Zielona Góra 1996 r.
 99. Gorzkiwicz B., (2002), Problemy dysleksji i dysgrafii, Przegląd Edukacyjny, nr 1, s. 16-17.
 100. Górniewicz E., (2000), Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 101. Grabałowska K., (1996), Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu, Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych, Dom organizatora, Toruń.
 102. Graczykowska M., (1998), O percepcji wzrokowej i sprawności manualnej, Wychowanie w Przedszkolu, nr 2, s. 137-139.
 103. Gregory A. (red.), Public Relations w praktyce, Wydawnictwo PSB, Kraków 1996.
 104. Griszyn W., Iljin E.: Szachowe abecadło. Moskwa, 1984 r.
 105. Gryczkowska M., (1998), O percepcji wzrokowej i sprawności manualnej, Wychowanie w Przedszkolu, nr 2, s. 137-139.
 106. Grzesiuk A., (1998), Zastosowanie metody Chirophera Knilla (red) Bogucka I., Kościelska M. [w:] wychowanie i nauczanie integracyjne, MEN, Warszawa.
 107. Guthrie E. R.: Osobowość w świetle teorii uczenia się. Problemy osobowości motywacji w psychologii amerykańskiej. Wybór i opracowanie J. Reykowskiego, Warszawa 1964.
 108. Guz S., (1985), Oddziaływanie środowiska wychowawczego na rozwój osobowości dzieci rozpoczynających naukę szkolną, U. M C. Skłodowskiej, Lublin.
 109. Guz S., (1992), Edukacja w systemie Montessori, Wychowanie w Przedszkolu, nr 4, s. 195-202.
 110. Hałaj J., Pietrzak H.: Psychologia społeczna w praktyce. WSP Rzeszów 2000.
 111. Han-Ilgiewicz N.: Nieznośni chłopcy. Typy plastyczności psychicznej w diagnostyce szkolnej. Warszawa 1960, s. 220 ns.; M. Bates, Człowiek i jego środowisko (tłum. z ang.), Warszawa 1967.
 112. Harling G., Schiefebusch R., (1989), Metody pedagogiki specjalnej PWN, Warszawa.
 113. Hołyst B.: Kryminologia, Warszawa 1994.
 114. Hulek A., (1977),Pedagogika Rewalidacyjna, PWN, Warszawa.
 115. Hyman R.: Badania naukowe w psychologii, Warszawa 1968 r.
 116. Izdebska J.: Rodzina – dziecko – telewizja. Szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji. TRANS HUMANA, Białystok 1996.
 117. Izdebski R., Michalski A., Wąż Z.: Program nauki gry w szachy w trzech pierwszych latach nauczania. Kraków, 1980 r.
 118. Janiszewska-Niściorek Z., (1999), Z teorii badań społecznej integracji, (red) Bogucka I., Kościelska M. [w:] Wychowanie i nauczanie integracyjne MEN, Warszawa.
 119. Janosz B., (1993), Zajęcia muzyczno rytmiczne w szkole życia, WSiP, Warszawa.
 120. Jatowczyc A., (1998), Szerbornowskie zajęcia, Wychowanie w Przedszkolu, nr 5, s. 354-355.
 121. Jugowar B., (1982), Psychologia rozwojowa dla rodziców „Wiek przedszkolny”, Nasza Księgarnia, Warszawa.
 122. Juszczyk S., Komunikacja człowieka z mediami, Śląsk, Katowice 1998,
 123. Jutrzyna E., (2002), Muzykoterapia w szkole specjalnej, perspektywy i problemy, red J. Pańczyk [w:] Forum pedagogów specjalnych XXI wieku, t.2, WUŁ, Łódź.
 124. Kacprzak S., W krainie szachów. Radom, 1990 r.
 125. Kall J.: Reklama. PWE, Warszawa 1995.
 126. Kamińska D., (1999), Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa.
 127. Kamiński A., Metodologia środowiskowych badań pedagogicznych, Wrocław 1970 r.
 128. Kamiński A., Środowisko – kłopoty definicyjne, W: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny… 1974 r., nr 4
 129. Kawalec J., (2001), Jak dbamy o zdrowie, „Edukacja i Dialog”, nr 6, s. 60-63.
 130. Kawula S., (1994), Szkoła alternatywna: z teorii i praktyki szkół waldorfskich, Wydawnictwo WSP, Olsztyn.
 131. Kaźmierczak K., (1995), Dziecko niepełnosprawne w środowisku przedszkolnym, Wychowanie w Przedszkolu, nr 4, s. 216-218.
 132. Kempny M., Globalizacja [w:] Encyklopedia socjologii, t.1, PWN, Warszawa 1998,
 133. Kiełtyka – Zając B., Góra K., Zając A.: Semiotyczno – ergonomiczne uwarunkowania konstruowania ekranowych i komputerowych komunikatów wizualnych. [W:] Nowoczesne media w kulturze, nauce i oświacie. Red. W. Strykowski, A. Zając, UAM w Poznaniu – WSP w Rzeszowie – TARR, Tarnów 1997.
 134. Kmin M i Ch., (1997), Programy aktywności. Świadomości ciała. Kontakt i komunikacja, MEN, Warszawa.
 135. Knyszt J., Współczesne teorie i nurty wychowania, PWE, Warszawa 2001.
 136. Kobolewska J.: Środki masowego oddziaływania. CRZZ, Warszawa 1972.
 137. Kohlberg L., Mayer R., (1993), Rozwój jako cel wychowania red. Kwieciński Z., Witkowski L. [w:] Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogikach, Warszawa.
 138. Kołodziejska D.: Telewizja wpływa na rozwój dziecka. “Edukacja i dialog” 2002, nr3.
 139. Kopczyńks-Sikorska J., (2001), Wychowanie fizyczne podstawą prawidłowego rozwoju dziecka, Wychowanie w Przedszkolu, nr 1, s. 10-12.
 140. Kopczyńska – Sikorska J., (2000), Charakterystyka okresów rozwojowych, Wychowanie w Przedszkolu, nr 5, s. 269-278.
 141. Kopczyńska- Sikorska J., (2001), Prawa dziecka Deklaracja, a rzeczywistość, Wychowanie w Przedszkolu, nr 5, s. 312-313.
 142. Korcz W., Akiba Rubinstein. Warszawa, 1989 r.
 143. Korzonek S., (1991), Rola przedszkola w rozwijaniu funkcji percepcyjno motorycznych, Wychowanie w Przedszkolu nr 4, s. 201-204.
 144. Korzonek S., (1991), Rola przedszkola w rozwijaniu funkcji percepcyjno-motorycznych, Wychowanie w Przedszkolu, nr 4, s. 202-204.
 145. Kossowski P.: Dziecko i reklama telewizyjna. Wyd. Żak, Warszawa 1999.
 146. Kossowski P.: Reklama i dziecko. Pedagogiczny wymiar zjawiska. “Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze” 1997, nr 8.
 147. Kostrzewski J., (1976), Z zagadnieniami psychologii dziecka umysłowo upośledzonego, W. Sz. M. Grzegorzewskiej, Warszawa.
 148. Kotarbiński T.: Wykłady z dziejów logiki. Wrocław – Warszawa – Kraków 1957.
 149. Kowalewska J., (2001), Budowanie systemu wartości w programie wychowania, Wychowanie w Przedszkolu, nr 7, s. 398-400.
 150. Kozielecki J., Koncepcja transgresyjna człowieka, PWN, Warszawa 1994.
 151. Król T.: Wpływ telewizji na zachowania agresywne dzieci i młodzieży. “Psychologia i Rzeczywistość” 2003, nr 1.
 152. Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1993.
 153. Kupisiewicz Cz., (1969), Niepowodzenia dydaktyczne: przyczyny oraz niektóre środki zaradcze, PWN, Warszawa.
 154. Kupisiewicz Cz., (1999), Poradygmaty i wizje reform oświatowych, Wydanie Akademickie Żak, Warszawa.
 155. Kupisiewicz Cz., (2000), Dydaktyka ogólna, Ofic. Wydawnicza Grafpunkt, Warszawa.
 156. Kurski J.: Przepraszam, czy tu zabijają. “Gazeta Wyborcza” 1994, nr 283.
 157. Kwarciak B.: Co trzeba wiedzieć o reklamie. PSB, Kraków 1999.
 158. Kwiatkowska M., (1985), Podstawy pedagogiki przedszkolnej WSiP, Warszawa.
 159. Laszkowska J., Niebezpieczne gry z myszką. “Edukacja i Dialog” 2001, nr 4.
 160. Lewowicki T., Przemiany oświaty, Foto – Art. S.C., Warszawa 1994.
 161. Liberska B., Globalizacja – siły sprawcze i mechanizmy [w:] Liberska B. (red.), Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa 2002,
 162. Ligęza M., (2000), Funkcje zabawy, Wychowanie w Przedszkolu, nr 6, s. 377-379.
 163. Lindsay D.: Dobre rady dla piszących teksty naukowe. Wrocław, 1995 r
 164. Lipkowski O.: Resocjalizacja.WsiP, Warszawa 1980.
 165. Litmanowicz W., Giżycki J.: Szachy od A do Z. Warszawa, 1986 r.
 166. Litmanowicz W., Nowe dykteryjki i ciekawostki szachowe. Warszawa, 1983 r.
 167. Litmanowicz W., Polscy szachiści. Warszawa, 1982 r.
 168. Lubomirska K., (1997), Przedszkole rzeczywistość i szansa, Wydawnictwo Żak, Warszawa.
 169. Łatacz E., (1991), Maria Montessori – o rozwoju i wychowaniu dzieci w wieku przedszkolnym, Wychowanie w Przedszkolu, nr 10, s. 461-465.
 170. Łobocki M., (1984), Metody badań pedagogicznych, PWN, Warszawa.
 171. Łobocki M., (2000), Metody i techniki badań pedagogicznych, Ofic. Wydawnicza Impuls, Kraków.
 172. Łobocki M., (2001), Wprowadzenie do Metodologii badań pedagogicznych, Ofic. Wydawnicza Impuls, Kraków.
 173. Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1999 r.
 174. Maciarz A., (1992), Uczniowie niepełnosprawni w szkole powszechnej, WSiP, Warszawa.
 175. Maciarz A., (1999), Szanse i zagrożenia rozwoju dzieci niepełnosprawnych w integracyjnych formach kształcenia specjalnego, red J. Pańczyk i Wł. Dykcik [w:] Pedagogika specjalna wobec zagrożeń i wyzwań XXI wieku, Zakłady Graficzne, Poznań.
 176. Maciarz A., (1999), Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych, Wydawnictwo Impuls, Warszawa.
 177. Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe? Gdańsk, 1995 r.
 178. Masiuk T. R.: Reklamy w oczach dzieci. “Wychowanie w Przedszkolu” 1994, nr 10.
 179. Mass VF., (1998), Uczenie się przez zmysły, WSiP, Warszawa.
 180. Matczak A., Włodarski Z., (1996), Wprowadzenie do psychologii podręcznik dla nauczycieli, WSiP, Warszawa.
 181. Maurer A., (1997), Głoska a litera, kształtowanie świadomości fonologicznej u dzieci, Impuls, Kraków.
 182. Melosik Z., Edukacja globalna. Nadzieje i kontrowersje [w:] Kwiatkowska H. (red.), Ewolucja tożsamości pedagogiki, PTP, Warszawa 1994,
 183. Mendel M., Szuksta M., (1995), Współczesne tendencje w nauczaniu inspirowane metodami M. Montessori, C. Freineta, R. Steinera, ZWiR Iwanowski, Pł,ock.
 184. Mendyk E., (1999), Zabawa dziecka przejawem jego własnej aktywności, Wychowanie w Przedszkolu, nr 3, s. 184-188.
 185. Michałowska G., Uniwersalizm, tożsamość i relatywizm kulturowy a globalizacja [w:] Haliżak E., Kuźniar R., Simonides J. (red.), Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa – Bydgoszcz 2004,
 186. Modzelan A., Stilon Gorzowski. Lipiec, 1996 r.
 187. Muszyński H., Wstęp do metodologii pedagogiki. Warszawa 1965 r.
 188. Mystkowska H., (1974), Rozwijamy mowę i myślenie dziecka w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa.
 189. Nartowska H., (1973), Metody stosowane w badaniu indywidualnym dzieci podejrzanych o zaburzenia rozwoju psycho-ruchowego, PWN, Warszawa.
 190. Nartowska H., (1980), Opóźnienia i dysharmonie rozwoju dziecka, WSiP, Warszawa.
 191. Nartowska H., (1980), Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego, WSiP, Warszawa.
 192. Nartowska H., (1986), Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego.
 193. Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, Warszawa 1970 r.
 194. Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985 r.
 195. Nuttin J.: Struktura osobowości. PWN, Warszawa 1968.
 196. Okoń K., (2002), Ruch w rytmie – twórcza metoda gimnastyki rytmicznej M i A Kniessów, Lider, nr 1, s. 14-15.
 197. Okoń W., (1987), Zabawa, a rzeczywistość, WSiP, Warszawa.
 198. Okoń W., (1990), O zabawach dzieci, Państwowe Zakłady, Wydawnictwo Szkolne, Warszawa.
 199. Okoń W., (1992), O stosunku zabawy do rzeczywistości, Wychowanie w Przedszkolu, nr 9, s. 523-530.
 200. Okoń W., (1992), Słownik Pedagogiczny, PWN, Warszawa.
 201. Okoń W., (1996), Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Żak, Warszawa.
 202. Okoń W., (1999), Dziesięć szkół alternatywnych, WSiP, Warszawa.
 203. Okoń W.: Słownik pedagogiczny. PWN, Warszawa 1975.
 204. Ordon U., Podobiński S. (2000), System edukacyjny w procesie przemian w latach 1989-1996, WSP. Częstochowa.
 205. Pańczyk J., (1999), Przesłanki i uwarunkowania niesegregacyjnego kształcenia osób niepełnosprawnych, Rocznik Pedagogiki Specjalnej, t.10, s. 77-79.
 206. Pańczyk J., (2000), Pedagogika specjalna lat dwutysięcznych, Wyd. Dajas, Łódź.
 207. Parkhurst H., (1928), System daltoński w szkole powszechnej, Książnica Atlas, Lwów.
 208. Pawlica B., Widawska E.: Wpływ reklamy na kształtowanie. “Edukacja i Dialog” 2001, nr 4.
 209. Pieter J., Nauka i wiedza, Warszawa 1967 r.
 210. Pieter J., Praca naukowa, WSP, Katowice 1957 r.
 211. Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995 r.
 212. Popławska J., Sierpińska B., (2001), Zacznijmy razem, dzieci specjalnej troski w szkole podstawowej, WSiP, Warszawa.
 213. Porębska M.: Osobowość i jej kształtowanie się w dzieciństwie i młodości. WsiP, Warszawa 1982.
 214. Prokopiuk J., (1992), Wychowanie bez lęku: Pedagogika Steinerowska, STO, Warszawa.
 215. Prus H., Wiśniewska I., (1995), Zanim dziecko pójdzie do szkoły, Medium, Warszawa.
 216. Przecławski K., Oświata i wychowanie w PRL 1978 r.
 217. Przetacznik – Gierowska M., Makiełło – Jarża G.: Podstawy psychologii ogólnej. WSziP, Warszawa 1989.
 218. Przetacznik Gierowska M., Makiełło – Jarża M., (1992), Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, WSiP, Warszawa.
 219. Przetacznikowa M., (1973), Podstawy rozwoju psychiki dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa.
 220. Przetacznikowa M., (1986), Psychologia wychowawcza, PWN, Warszawa.
 221. Przetacznikowa M., Makiełło – Jarża G., (1985), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa.
 222. Przewoźnik J.: Kasparow – Karpow, mecz piąty – Nowy Jork, Lyon 1990
 223. Przybok M., (1992), Ruch rozwijający Weroniki Sherborne w pracy w domu dziecka, Problemy opiekuńczo wychowawcze, nr 10, s. 434-436.
 224. Przyborowska-Wynimko R., (1997), W poszukiwaniu nowych koncepcji pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, Biuletyn metodyczny, Pracownia Poligraficzna, Gdańsk.
 225. Putkiewicz Z., (1975), Podstawy psychologii dla nauczycieli PWN, Warszawa.
 226. Raczek H., (1994), Metoda M. Montessori w placówkach przedszkolnych Drugiej Rzeczypospolitej, Wychowanie w Przedszkolu, nr 4, s. 202-207.
 227. Rataj M.: Szkoła – dzieci – rodzice. CRZZ, Warszawa 1979.
 228. Reber A. S.: Słownik psychologii. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2000.
 229. Reykowski J.: O rozwoju osobowości. “Psychologia Wychowawcza” 1976, nr 3.
 230. Robertson R., The Relativization of Societies: Modern Religion and Globalization [w:] Robbins T., Shepherd W., McBride J. (red.), Cults, Culture and the Law, Scholars Press, Chico 1985;
 231. Robinson P., Tamosaitis N., Spear P., Soper V.: Cyberseks. Warszawa 1995.
 232. Roszkiewisz I.; Psychologia rozwojowa dla rodziców. Młodszy wiek szkolny. Wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1983.
 233. Rowid H., (1929), System daltoński w szkole powszechnej, Nakł. Gebethnera i Wolfa, Warszawa.
 234. , (1994), Edukacja w systemie M. Montessori, Wychowanie w Przedszkolu, nr 4, s. 195-201.
 235. Sawa B., (1990), Dzieci z zaburzeniami mowy, WSiP, Warszawa.
 236. Schneider H. J.: Zysk z przestępstwa. Warszawa 1992.
 237. Sekowska Z., (1998), Wprowadzenie do Pedagogiki Specjalnej, Wyż. Szkoła Pedag. Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej.
 238. Sherborne W., (1999), Ruch rozwijający dla dzieci, PWN, Warszawa.
 239. Siedlaczek A., (2000), Rola nauczyciela w diagnozowaniu wad mowy i wad wymowy u dzieci w młodszym wieku szkolnym, red. Ordon U., Podobiński S.[w:] Nauczyciel, Szkoła, Język, Kultura, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Częstochowa.
 240. Siemieniecki B., Komputery i hipermedia w procesie edukacji dorosłych, Marszałek, Toruń 1994;
 241. Sikorska I., Strzępek I., (2000), Jeden dzień z przedszkola Montessori, Wychowanie w Przedszkolu, nr 6, s. 362-367.
 242. Sikorski W., Agresywność młodzieży a jej preferencje programów telewizyjnych, „Psychologia Wychowacza”, 1998, nr 3, s. 231-238.
 243. Skibińska H., (2001), Praca korekcyjno – kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz.
 244. Skorny Z., Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki, WsziP, Warszawa 1984.
 245. Skrzypczak J. (red.): Popularna encyklopedia mass mediów. KURPISZ, Poznań 1999.
 246. Skwarna B., (1992), Edukacja inaczej, Wychowanie w Przedszkolu, nr 9, s. 553-555.
 247. Sobol E. (red.), Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2000,
 248. Sonczyk W.: Media w Polsce. WsiP, Warszawa 1999.
 249. Spionek H., (1985), Zaburzenia rozwoju uczniów, a ich trudności i niepowodzenia szkolne, PWN, Warszawa.
 250. Stadnicka J., (1998), Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową, WSiP, Warszawa.
 251. Starosta P., Globalizacja i nowy komunitaryzm, „Kultura i Społeczeństwo” 2000, nr 3.
 252. Steiner R., (2000), O wychowaniu dziecka z punktu widzenia wiedzy duchowej, Wydawnictwo Wyższej szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej, Łódź.
 253. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich: Poradnik dla dziennikarzy. Warszawa, 1990 r.
 254. Szewczuk W.: Psychologia. Zarys podręcznikowy. WsiP, Warszawa 1966.
 255. Szoć K., (2001), Integracja społeczna inaczej, Wychowanie w Przedszkolu, nr 2, s. 96-98.
 256. Szulista M., (1995), Współczesne tendencje w nauczaniu inspirowane metodami M. Montessori, C. Freineta, R. Steinera, Zakład Wydawnictw i Reklamy, Płock.
 257. Śliwerski B., Pedagogika alternatywna. Dylematy teorii, Impuls, 2000.
 258. Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Impuls, Kraków 2001.
 259. Tokarski J. (red.):Słownik wyrazów obcych. PWN, Warszawa 1980.
 260. Trempała E.: Szkoła a edukacja równoległa (nieszkolna). Poglądy, doświadczenia, propozycje. Bydgoszcz 1993.
 261. Trzcińska D., (2001), O prawidłowościach rozwoju motoryczności, Wychowanie w Przedszkolu, nr 1, s.
 262. Tyszkowa M., (1977), Aktywność i działalność dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa.
 263. Walasek S., Studia z dziejów oświaty i myśli pedagogicznej XVII-XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1996.
 264. Wasinkiewicz J., (1998), Pedagogika Waldorfska w praktyce, Wydawnictwo Uniwersyteckie, Gdańsk.
 265. Waszkiewicz E., (1991), Stymulacja psychomotoryczna rozwoju dzieci 6-8 lat, WSiP, Warszawa.
 266. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską? Kraków, 1997 r.
 267. Wierzbicka E. (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, t. II, PWN, Warszawa 1998,
 268. Więckowski R., (1994), Wychowanie przedszkolne podstawowym etapem edukacji, Wychowanie w Przedszkolu, nr 9, s. 515-523.
 269. Więckowski R., (1996), Terapeutyczna funkcja zabawy, Wychowanie w Przedszkolu, nr 8, s. 451-455.
 270. Więckowski R., (1998), Pedagogika wczesnoszkolna WSiP, Warszawa.
 271. Wilgocka – Okoń B., (1999), Gotowość szkolna, a uczenie się w Przedszkolu, Wychowanie w Przedszkolu, nr 3, s. 133-135.
 272. Wiśniewski Cz.: Kształtowanie osobowości. “Edukacja i Dialog”, 1998, nr3.
 273. Wojtyniak R., (1998), O rozwoju mowy dziecka, Wychowanie w Przedszkolu, nr 5, s. 291-293.
 274. Wolny I.: Reklama w odbiorze najmłodszych uczniów. “Edukacja i Dialog” 1995, nr 6.
 275. Woltmann B.: Zarys historii sportu w Gorzowie Wlkp. 1945-1947. Gorzów Wlkp. 1998 r.
 276. Wołoszyn S. (1966), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, PWN, Warszawa.
 277. Wołoszyn S., (1998), Nauki o wychowaniu w Polsce XX wieku, Dom Wydaw. Strzelec, Kielce.
 278. Wołoszyn S., (1998), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t.3, PWN, Warszawa.
 279. Wołoszyn S., Nauki o wychowaniu w Polsce w XX w., Dom Wyd. „Strzelec”, Kielce 1998.
 280. Wójcik K., Public Relations od A do Z, Agencja Wydawnicza „Placet”,      Warszawa 1997.
 281. Wójtowicz – Szczotka Z., (1998), O trudnym okresie 3-latka, Wychowanie w Przedszkolu, nr 10, s. 610-613.
 282. Wroczyński R., Wprowadzenie do pedagogiki społecznej. Warszawa 1966 r.
 283. Wroczyński R.: Pedagogika społeczna. PWN, Warszawa 1979.
 284. Zaborowski Z., Wstęp do metodologii badań pedagogicznych, Wrocław 1973r.
 285. Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela. Warszawa 1968 r.
 286. Zając A.: Wychowawcze aspekty filmów animowanych emitowanych przez polskojęzyczną telewizję. [W:] Media w kulturze, nauce i oświacie. Red. W. Strykowski i A. Zając, UAM w Poznaniu – WSP w Rzeszowie – TARR, Tarnów 1996.
 287. Zakrzewska B.,(1999), Trudności w czytaniu i pisaniu, WSiP, Warszawa.
 288. Zaremba Z., Szachy w szkole i przedszkolu, podręcznik metodyczny dla nauczycieli. Kraków, 1980 r.
 289. Ziemska M.: Rodzina a osobowość. Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1979.
 290. Zimbardo P.G., Ruch F.L., Psychologia i życie. Warszawa, 1997 r.
 291. Zimbardo P., (1997), Psychologia i życie, PWN, Warszawa.
 292. Zwierzchowska I., (2002), Pedagogika Marii Montessorii, Wychowanie w Przedszkolu, nr 1, s. 19-20.
 293. Żebrowska M., (1976), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, PWN, Warszawa.
 294. Żebrowska M.: Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. PWN, Warszawa 1986.
5/5 - (7 głosów)

Dodaj komentarz