Literatura

Książki

1. M. Balicki Rodzina, jej przemiany a wychowanie. W: Funkcje wychowawcze współczesnej rodziny. Red. M. Gnatowski i inni, Białystok 1981, Sekcja Wydawnicza UW.
2. A. Blaim, N. Wolański Rodzina a biologiczny rozwój dziecka. W: Rodzina i dziecko. Red. M. Ziemska. Warszawa 1980, PWN
3. C. Czapów Rodzina a wychowanie. Warszawa 1968, Nasza Księgarnia.
4. G. Demel Elementy logopedii. Warszawa 1982 WSiP
5. M. Demel Wychowanie fizyczne. W: Pedagogika, Red. B. Suchodolski, Warszawa 1982, PWN
6. M. Dmochowska Rola wychowania umysłowego w rozwoju dziecka. W: Podstawy pedagogiki przedszkolnej. Red. M. Kwiatkowska, Warszawa 1985, WSiP.
7. T. Domaniewska Wychowanie społeczno-moralne. W: Podstawy pedagogiki przedszkolnej. Red. M. Kwitakowska, Warszawa 1985, WSiP.
8. Vademecum nauczyciela 6-latków. Red. M. Dumin-Wąsowicz, Warszawa 1977, WSiP
9. Funkcje wychowawcze współczesnej rodziny. Red. M. Gnatowski i inni. Białystok 1981, Sekcja Wydawnicza UW.
10. Wychowanie i nauczanie w przedszkolu. Red. I. Dudzińskiej, Warszawa 1983. WSiP
11. Z. Giereluk-Lubowicz Wychowanie w rodzinie wielkomiejskiej. Warszawa 1979, WSiP.
12. S. Guz Edukacja przedszkolna – efektywność i uwarunkowania. Wydawnictwo UMCS 1991
13. B. Hornowski Badania nad rozwojem psychicznym dzieci i młodzieży na podstawie rysunku postaci ludzkiej. Wrocław 1982, Ossolineum.
14. H. Izdebska Funkcje rodziny a zadanie opieki nad dzieckiem. Wrocław 1967, Ossolineum.
15. K. Janowski Nie tylko dla rodziców. Warszawa 1980 NK.
16. A. Kamiński Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej. W: Metodologia pedagogiki społecznej. Red. R. Wroczyński, T. Plich, Wrocław 1974, Ossolineum.
17. S. Kawula Świadomość wychowawcza rodziców. Toruń 1975.
18. K. Kotłowski Aksjologiczne podstawy teorii wychowania moralnego. Wrocław 1976 Ossolineum.
19. K. Kotłowski Problemy wychowania w rodzinie. Warszawa 1966 PWN
20. M. Kwiatowska Rozwój psychiczny dziecka. W: Rozwój i wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym. Red. A. Landy, M. Kwitowska. Z. Topińska. Warszawa 1970 NK
21. H. Muszyński Wychowanie moralne. W: Pedagogika. Red. Suchodolski. Warszawa 1982 PWN.
22. A. Olszewska-Ładyka Rodzina. Warszawa 1964 Iskry.
23. S. Popek Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży. Warszawa 1985 WSiP.
24. I. Plich, T. Wujek Metody i techniki badań w pedagogice. Warszawa 1978 PWN.
25. H. Radlińska Pedagogika społeczna. Wrocław 1978, Ossolineum.
26. H. Smarzyńsk Wychowanie w rodzinie. Wrocław 1978, Ossolineum.
27. B. Suchodolski Świat człowieka a wychowanie. Warszawa 1974 WSiP.
28. A. Sawicka Współpraca przedszkola z rodzicami. Warszawa 1974 WSiP.
29. L. Werelińska Współpraca przedszkola z rodziną i środowiskiem. W: Podstawy pedagogiki przedszkolnej. Red. M. Kwiatowskiej. Warszawa 1988 WSiP.
30. R. Wroczyński Pedagogika społeczna. Warszawa 1974 PWN.
31. R. Wroczyński Środowisko. Instytucje wychowawcze i oświatowe. W: Pedagogika. Red. B. Suchodolski, Warszawa 1982 PWN.
32. T. Wujek Wykorzystywanie dokumentów w pedagogicznych badaniach środowiskowych. W: Metodologia pedagogiki społecznej. Red. R. Wroczyński, T. Plich, Wrocław 1974, Ossolineum
33. M. Ziemska Podstawy rodzicielskie. Warszawa 1973, W.P.
34. M. Ziemska Wpływ przemian funkcji rodziny na socjalizację dzieci. W: Rodzina i dziecko. Red. M. Ziemska. Warszawa 1980 PWN.

Artykuły

1. J. Banak Rodzicielstwo, niełatwa rola. Rodzina a szkoła. Nr 1/ 1985
2. E. Benešovă O dobre kontakty przedszkola z rodziną. Wychowanie w Przedszkolu. Nr 4/1999 r.
3. B. Brzozowska Rodzinne spotkania w przedszkolu. Wychowanie w Przedszkolu. Nr 10/1999 r.
4. H. Chodakowska Moja współpraca z rodzicami. Wychowanie w Przedszkolu Nr 10/1999 r.
5. H. Hadrian Oczekiwania rodziców. Wychowanie w Przedszkolu Nr 2/1997 r.
6. H. Olech Przedszkole dla dzieci i rodziców. Wychowanie w Przedszkolu Nr 4/1992
7. M. Porębska Ogólny mechanizm socjalizacji w rodzinie. Oświata i Wychowanie Nr 38/1987 r.
8. A. Sawicka O współpracy przedszkola z rodzicami. Wychowanie w Przedszkolu Nr 7-8/1982
9. M. Sitarczyk Rodzina w percepcji dzieci sześcioletnich. Wychowanie w Przedszkolu Nr 1/1998
10. E. Tomska Podstawowe funkcje rodziny. Rodzina i szkoła. Nr 9/1984
11. Z. Tyszka Małżeństwo – rodzina – społeczeństwo. Oświata i Wychowanie nr 38/1987
12. Z. Tyszka Rodzina jako przedmiot badań nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem socjologii rodziny. Oświata i Wychowanie Nr 38/1987
13. M. Wylotek Porozmawiajmy z rodzicami sześciolatków. Wychowanie w Przedszkolu Nr 1/1991 r.


 1. Aleksiak M., Całus J., (1995), Metoda Dobrego Startu i Ruchu Rozwijającego w nauce czytania, Wychowanie w Przedszkolu, nr 6, s.343-345.
 2. Al. – Khamisy D., (1995), Problemy integracji przedszkolnej, Wychowanie w Przedszkolu nr 4, s.195-200.
 3. Babka J., (2001), Edukacja integracyjna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, Zysk i Spółka, Poznań.
 4. Badura – Strzelczyk G., (1998), Pomóż mi zrobić to samemu: jak wykorzystać idee M. Montessorii we współczesności, O.W. „Impuls”, Kraków.
 5. Baran Z., Cyran A., Momara Z., (2002), Metoda Marii Montessori – historia i współczesność, Wychowanie w Przedszkolu, nr 6, s.
 6. Baranowicz K., (2002), Studium indywidualnego przypadku w badaniu efektywności edukacji integracyjnej, red. J. Pańczyk, [w:] Forum pedagogów specjalnych XXI wieku, t.2, WUŁ, Łódź.
 7. Baranowicz K., (2000), Kształcenie włączające dzieci niepełnosprawne w główny tor systemu oświaty, red. J. Pańczyk [w:] Pedagogika specjalna lat dwutysięcznych, Łódź.
 8. Bereda E., (2002), Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Wychowanie w Przedszkolu nr 2, s. 341-342.
 9. Bieleń B., (2002), Trudności w czytaniu i pisaniu, Wychowanie w Przedszkolu, nr 1, s4-47.
 10. Birch A., Malim T., (1997), Psychologia rozwojowa w zarysie, PWN, Warszawa.
 11. Błeszyński J., (2001), Historia i założenia metody Ruchu Rozwijającego, Wychowanie, na co dzień nr 1/2 s. 33-38.
 12. Błeszyński J., (2000), Metoda Ruchu Rozwijającego w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, Dziecko Autystyczne, t.1, s.33-35.
 13. Błeszyński J., (2000), Perspektywy funkcjonowania szkolnictwa specjalnego w Polsce, Wychowanie, na co dzień, nr 4/5, s. 19-23
 14. Błeszyński J., (2001), Metodyka i wykorzystanie metody Ruchu Rozwijającego, Wychowanie, na co dzień, nr 4/5, s. 12-16.
 15. Błeszyński J., (2002), Eksperyment w Pedagogice Specjalnej, red. J. Pańczyk, [w:] Forum pedagogów specjalnych XXI wieku, t.2, WUŁ, Łódź.
 16. Błeszyński J., (2002), Terapia dziecka autystycznego i z głębokimi deficytami rozwojowymi, red. J. Pańczyk [w:] Forum pedagogów specjalnych XXI wieku, t.2, WUŁ, Łódź.
 17. Błeszyński K., (2001), Niepełnosprawność, a struktura identyfikacji, Żak, Warszawa.
 18. Bogdanowicz, (1997), Integracja percepcyjno-motoryczna. Metody diagnozy i terapii, MEN, Warszawa.
 19. Bogdanowicz M., Kisiel B., Przasnyska M., (1998), Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka, MEN, Warszawa.
 20. Bogdanowicz M., (1987), Integracja precepcyjno-motoryczna, a specyficzne trudności w czytaniu, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 21. Bogdanowicz M., (1985), Psychologia Kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa.
 22. Bogdanowicz M., (1999), Ruch Rozwijający dla dzieci, PWN, Warszawa.
 23. Bogdanowicz M., (1985), Metoda Dobrego Startu w pracy z dzieckiem od 5-10 lat, WSiP, Warszawa.
 24. Bogdanowicz M., (2000), Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu, Wychowanie w Przedszkolu, nr 5, s. 259-263.
 25. Bogdanowicz M., (1980), Zastosowanie Metody Dobrego Startu w pracy z dziećmi o prawidłowym i zaburzonym rozwoju psychoruchowym, Psychologia (zeszyty naukowe), s. 145-149.
 26. Bogucka I., (2000), Szkoła dla wszystkich, [w:] Materiały z konferencji „X-lecie integracji w Przedszkolach Łódzkich”.
 27. Bogucka I., Kościelska M., (1998), Wychowanie i nauczanie integracyjne, MWN, Warszawa.
 28. Brejnak W., (1993), Kocham i wychowuję, Ofic. Wyd. „Adam”, Warszawa.
 29. Brzezińska A., (1995), Dziecko w zabawie i świecie języka, Zysk i Spółka, Poznań.
 30. Brzezińska A., Czub T., (1991), O zakłóceniach w ciągłości rozwoju dziecka, Wychowanie w Przedszkolu, nr 7, s. 262-270.
 31. Brzezińksa A., Stasiakiewicz M., (1980), Wartości językowe twórczości dziecka, Żucie szkoły, nr12, s. 49-51.
 32. Brzezińska A., (1987)Pisanie i czytanie. Nowy język dziecka, WSiP, Warszawa.
 33. Brzeziński J., (2000), Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice, Wydaw. „Scholar”, Warszawa.
 34. Carlgren T., (1994), Wychowanie do wolności – pedagogika Rudolfa Steinera, Ofic. Wyd. „Genesis”, Gdynia.
 35. Chmielewska E., (1999), Z doświadczeń pracy integracyjnej, Wychowanie w Przedszkolu, nr6, s. 457-460.
 36. Cybulska H., (1987), Percepcyjne uwarunkowania osiągnięć w nauce czytania dzieci sześcioletnich, U. M.C. Skłodowskiej, Lublin.
 37. Cylulko P., (2002), Muzykoterapia w wychowaniu niepełnosprawnych wzrokowo dzieci, red. J. Pańczyk [w:] Formu Pedagogów specjalnych XXI wieku, t.3., UŁ, Łódź.
 38. Czajkowska I., Herola K., (1985), Poradnik terapeutyczny dla nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno-wyrównawcze w szkole, Wyd. IKNODU, Koszalin.
 39. Czarnecka E., (1994) Metoda Weroniki Sherborne w pracy przedszkola, Wychowanie w Przedszkolu, nr 9, s. 553-556.
 40. Czyż E., (1992), Dziecko i jego prawa, WEN, Warszawa.
 41. Czyżowska E., Kula K., (1984), Terapia pedagogiczna, IKNODN, Rzeszów.
 42. Czyżowska E., Kula K., (1992), Terapia pedagogiczna, Instytut Kształcenia Nauczycieli, Warszawa.
 43. Dawid H., (1929), System Daltoński w szkole powszechnej, Druk WL. Anczyca i Spółka, Kraków.
 44. Demel G., (1979), Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, WSiP, Warszawa.
 45. Dewey J., (1957) Jak myślimy, PWN, Warszawa.
 46. Dmochowska M., (1979), Zanim dziecko zacznie pisać, WSiP, Warszawa.
 47. Dobiegała E., (2002), Wykorzystanie muzyki w terapii dziecka dyslektycznego, Przegląd Edukacyjny, nr 2, s. 12-13.
 48. Eliot J., Place M., (2000), Dzieci i młodzież w kłopocie, WSiP, Warszawa.
 49. Dykcik W., (1997), Pedagogika specjalna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań.
 50. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty 1976.
 51. Fairbain G,S. (2000), Integracja dzieci o specjalnych potrzebach, MEN, Warszawa.
 52. Falkowska M., (1983), Myśl pedagogiczna J. Korczaka, Nasza Księgarnia, Warszawa.
 53. Ferenz K., (1999), Współczesne funkcje przedszkola, Wychowanie w Przedszkolu, nr 4, s. 243-250.
 54. Filipiak E., Smolińska Rębas H., (2000), Od C. Freineta do edukacji zintegrowanej, Wydawnictwo Zintegrowane, Bydgoszcz.
 55. Fleming I., Fritz J., (1999), Zabawy na współpracę, Wydawnictwo Jedność, Kielce.
 56. Folejewska R., (2001), Program wychowania Przedszkolnego „Rośnij z Didasko”, Wydawnictwo Didasko, Warszawa.
 57. Frostig M., Horne D.,(1987), Wzory i obrazki poziom średni, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa.
 58. Gawlik K., (2000), Gry i zabawy ruchowe w szkołach specjalnych, Wydawnictwo AWF, Katowice.
 59. Getko B., (1994), Rola zabawy z życiu dziecka, Wychowanie w Przedszkolu, nr 3, s. 183-184.
 60. Gibas T., Letkiewicz B., (2001), Uczymy się żyć razem, Wychowanie w Przedszkolu, nr 7, s. 429-430.
 61. Gniewkowski W., (1984), Wdzięk Terpsychory, Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna, nr 291/3, s. 71-89.
 62. Gniewkowski W., (1983), Przegląd Współczesnych kierunków i tendencji wiązania ruchu z muzyką, Nowa Szkoła nr 2, s. 76-82.
 63. Gniewkowski W. (1985), Gimnastyka twórcza (ekspresyjna) Rudolfa Labana, Wychowanie w Przedszkolu, nr 5, s. 250-257.
 64. Grabałowska K., (1996), Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu, Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych, Dom organizatora, Toruń.
 65. Gorzkiwicz B., (2002), Problemy dysleksji i dysgrafii, Przegląd Edukacyjny, nr 1, s. 16-17.
 66. Graczykowska M., (1998), O percepcji wzrokowej i sprawności manualnej, Wychowanie w Przedszkolu, nr 2, s. 137-139.
 67. Górniewicz E., (2000), Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 68. Grzesiuk A., (1998), Zastosowanie metody Chirophera Knilla (red) Bogucka I., Kościelska M. [w:] wychowanie i nauczanie integracyjne, MEN, Warszawa.
 69. Guz S., (1992), Edukacja w systemie Montessori, Wychowanie w Przedszkolu, nr 4, s. 195-202.
 70. S., (1994), Edukacja w systemie M. Montessori, Wychowanie w Przedszkolu, nr 4, s. 195-201.
 71. Guz S., (1985), Oddziaływanie środowiska wychowawczego na rozwój osobowości dzieci rozpoczynających naukę szkolną, U. M C. Skłodowskiej, Lublin.
 72. Gryczkowska M., (1998), O percepcji wzrokowej i sprawności manualnej, Wychowanie w Przedszkolu, nr 2, s. 137-139.
 73. Harling G., Schiefebusch R., (1989), Metody pedagogiki specjalnej PWN, Warszawa.
 74. Hulek A., (1977),Pedagogika Rewalidacyjna, PWN, Warszawa.
 75. Janiszewska-Niściorek Z., (1999), Z teorii badań społecznej integracji, (red) Bogucka I., Kościelska M. [w:] Wychowanie i nauczanie integracyjne MEN, Warszawa.
 76. Janosz B., (1993), Zajęcia muzyczno rytmiczne w szkole życia, WSiP, Warszawa.
 77. Jatowczyc A., (1998), Szerbornowskie zajęcia, Wychowanie w Przedszkolu, nr 5, s. 354-355.
 78. Jutrzyna E., (2002), Muzykoterapia w szkole specjalnej, perspektywy i problemy, red J. Pańczyk [w:] Forum pedagogów specjalnych XXI wieku, t.2, WUŁ, Łódź.
 79. Jugowar B., (1982), Psychologia rozwojowa dla rodziców „Wiek przedszkolny”, Nasza Księgarnia, Warszawa.
 80. Kmin M i Ch., (1997), Programy aktywności. Świadomości ciała. Kontakt i komunikacja, MEN, Warszawa.
 81. Kawalec J., (2001), Jak dbamy o zdrowie, „Edukacja i Dialog”, nr 6, s. 60-63.
 82. Kawula S., (1994), Szkoła alternatywna: z teorii i praktyki szkół waldorfskich, Wydawnictwo WSP, Olsztyn.
 83. Kaźmierczak K., (1995), Dziecko niepełnosprawne w środowisku przedszkolnym, Wychowanie w Przedszkolu, nr 4, s. 216-218.
 84. Kohlberg L., Mayer R., (1993), Rozwój jako cel wychowania red. Kwieciński Z., Witkowski L. [w:] Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogikach, Warszawa.
 85. Kostrzewski J., (1976), Z zagadnieniami psychologii dziecka umysłowo upośledzonego, W. Sz. M. Grzegorzewskiej, Warszawa.
 86. Kunowski S., (1993), Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa.
 87. Kopczyńks-Sikorska J., (2001), Wychowanie fizyczne podstawą prawidłowego rozwoju dziecka, Wychowanie w Przedszkolu, nr 1, s. 10-12.
 88. Kopczyńska- Sikorska J., (2001), Prawa dziecka Deklaracja, a rzeczywistość, Wychowanie w Przedszkolu, nr 5, s. 312-313.
 89. Kopczyńska – Sikorska J., (2000), Charakterystyka okresów rozwojowych, Wychowanie w Przedszkolu, nr 5, s. 269-278.
 90. Korzonek S., (1991), Rola przedszkola w rozwijaniu funkcji percepcyjno motorycznych, Wychowanie w Przedszkolu nr 4, s. 201-204.
 91. Kupisiewicz Cz., (1969), Niepowodzenia dydaktyczne: przyczyny oraz niektóre środki zaradcze, PWN, Warszawa.
 92. Kupisiewicz Cz., (1999), Poradygmaty i wizje reform oświatowych, Wydanie Akademickie Żak, Warszawa.
 93. Kupisiewicz Cz., (2000), Dydaktyka ogólna, Ofic. Wydawnicza Grafpunkt, Warszawa.
 94. Kwiatkowska M., (1985), Podstawy pedagogiki przedszkolnej WSiP, Warszawa.
 95. Kowalewska J., (2001), Budowanie systemu wartości w programie wychowania, Wychowanie w Przedszkolu, nr 7, s. 398-400.
 96. Korzonek S., (1991), Rola przedszkola w rozwijaniu funkcji percepcyjno-motorycznych, Wychowanie w Przedszkolu, nr 4, s. 202-204.
 97. Kamińska D., (1999), Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa.
 98. Ligęza M., (2000), Funkcje zabawy, Wychowanie w Przedszkolu, nr 6, s. 377-379.
 99. Lubomirska K., (1997), Przedszkole rzeczywistość i szansa, Wydawnictwo Żak, Warszawa.
 100. Łatacz E., (1991), Maria Montessori – o rozwoju i wychowaniu dzieci w wieku przedszkolnym, Wychowanie w Przedszkolu, nr 10, s. 461-465.
 101. Łobocki M., (2001), Wprowadzenie do Metodologii badań pedagogicznych, Ofic. Wydawnicza Impuls, Kraków.
 102. Łobocki M., (2000), Metody i techniki badań pedagogicznych, Ofic. Wydawnicza Impuls, Kraków.
 103. Łobocki M., (1984), Metody badań pedagogicznych, PWN, Warszawa.
 104. Maciarz A., (1992), Uczniowie niepełnosprawni w szkole powszechnej, WSiP, Warszawa.
 105. Maciarz A., (1999), Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych, Wydawnictwo Impuls, Warszawa.
 106. Maciarz A., (1999), Szanse i zagrożenia rozwoju dzieci niepełnosprawnych w integracyjnych formach kształcenia specjalnego, red J. Pańczyk i Wł. Dykcik [w:] Pedagogika specjalna wobec zagrożeń i wyzwań XXI wieku, Zakłady Graficzne, Poznań.
 107. Matczak A., Włodarski Z., (1996), Wprowadzenie do psychologii podręcznik dla nauczycieli, WSiP, Warszawa.
 108. Maurer A., (1997), Głoska a litera, kształtowanie świadomości fonologicznej u dzieci, Impuls, Kraków.
 109. Mass VF., (1998), Uczenie się przez zmysły, WSiP, Warszawa.
 110. Mendel M., Szuksta M., (1995), Współczesne tendencje w nauczaniu inspirowane metodami M. Montessori, C. Freineta, R. Steinera, ZWiR Iwanowski, Pł,ock.
 111. Mendyk E., (1999), Zabawa dziecka przejawem jego własnej aktywności, Wychowanie w Przedszkolu, nr 3, s. 184-188.
 112. Mystkowska H., (1974), Rozwijamy mowę i myślenie dziecka w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa.
 113. Nartowska H., (1980), Opóźnienia i dysharmonie rozwoju dziecka, WSiP, Warszawa.
 114. Nartowska H., (1980), Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego, WSiP, Warszawa.
 115. Nartowska H., (1973), Metody stosowane w badaniu indywidualnym dzieci podejrzanych o zaburzenia rozwoju psycho-ruchowego, PWN, Warszawa.
 116. Nartowska H., (1986), Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego.
 117. Okoń K., (2002), Ruch w rytmie – twórcza metoda gimnastyki rytmicznej M i A Kniessów, Lider, nr 1, s. 14-15.
 118. Okoń W., (1992), O stosunku zabawy do rzeczywistości, Wychowanie w Przedszkolu, nr 9, s. 523-530.
 119. Okoń W., (1990), O zabawach dzieci, Państwowe Zakłady, Wydawnictwo Szkolne, Warszawa.
 120. Okoń W., (1987), Zabawa, a rzeczywistość, WSiP, Warszawa.
 121. Okoń W., (1996), Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Żak, Warszawa.
 122. Okoń W., (1992), Słownik Pedagogiczny, PWN, Warszawa.
 123. Okoń W., (1999), Dziesięć szkół alternatywnych, WSiP, Warszawa.
 124. Ordon U., Podobiński S. (2000), System edukacyjny w procesie przemian w latach 1989-1996, WSP. Częstochowa.
 125. Pańczyk J., (2000), Pedagogika specjalna lat dwutysięcznych, Wyd. Dajas, Łódź.
 126. Pańczyk J., (1999), Przesłanki i uwarunkowania niesegregacyjnego kształcenia osób niepełnosprawnych, Rocznik Pedagogiki Specjalnej, t.10, s. 77-79.
 127. Parkhurst H., (1928), System daltoński w szkole powszechnej, Książnica Atlas, Lwów.
 128. Popławska J., Sierpińska B., (2001), Zacznijmy razem, dzieci specjalnej troski w szkole podstawowej, WSiP, Warszawa.
 129. Prokopiuk J., (1992), Wychowanie bez lęku: Pedagogika Steinerowska, STO, Warszawa.
 130. Prus H., Wiśniewska I., (1995), Zanim dziecko pójdzie do szkoły, Medium, Warszawa.
 131. Przetacznikowa M., Makiełło – Jarża G., (1985), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa.
 132. Przetacznikowa M., (1986), Psychologia wychowawcza, PWN, Warszawa.
 133. Przetacznik Gierowska M., Makiełło – Jarża M., (1992), Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, WSiP, Warszawa.
 134. Przetacznikowa M., (1973), Podstawy rozwoju psychiki dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa.
 135. Przybok M., (1992), Ruch rozwijający Weroniki Sherborne w pracy w domu dziecka, Problemy opiekuńczo wychowawcze, nr 10, s. 434-436.
 136. Przyborowska-Wynimko R., (1997), W poszukiwaniu nowych koncepcji pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, Biuletyn metodyczny, Pracownia Poligraficzna, Gdańsk.
 137. Putkiewicz Z., (1975), Podstawy psychologii dla nauczycieli PWN, Warszawa.
 138. Raczek H., (1994), Metoda M. Montessori w placówkach przedszkolnych Drugiej Rzeczypospolitej, Wychowanie w Przedszkolu, nr 4, s. 202-207.
 139. Rowid H., (1929), System daltoński w szkole powszechnej, Nakł. Gebethnera i Wolfa, Warszawa.
 140. Sawa B., (1990), Jeżeli dziecko źle czyta i pisze, WSiP, Warszwa.
 141. Sawa B., (1990), Dzieci z zaburzeniami mowy, WSiP, Warszawa.
 142. Sekowska Z., (1998), Wprowadzenie do Pedagogiki Specjalnej, Wyż. Szkoła Pedag. Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej.
 143. Sherborne W., (1999), Ruch rozwijający dla dzieci, PWN, Warszawa.
 144. Siedlaczek A., (2000), Rola nauczyciela w diagnozowaniu wad mowy i wad wymowy u dzieci w młodszym wieku szkolnym, red. Ordon U., Podobiński S.[w:] Nauczyciel, Szkoła, Język, Kultura, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Częstochowa.
 145. Sikorska I., Strzępek I., (2000), Jeden dzień z przedszkola Montessori, Wychowanie w Przedszkolu, nr 6, s. 362-367.
 146. Skibińska H., (2001), Praca korekcyjno – kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz.
 147. Skwarna B., (1992), Edukacja inaczej, Wychowanie w Przedszkolu, nr 9, s. 553-555.
 148. Śliwierski B., (2001), Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wyd.”Impuls”, Kraków.
 149. Spionek H., (1985), Zaburzenia rozwoju uczniów, a ich trudności i niepowodzenia szkolne, PWN, Warszawa.
 150. Stadnicka J., (1998), Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową, WSiP, Warszawa.
 151. Steiner R., (2000), O wychowaniu dziecka z punktu widzenia wiedzy duchowej, Wydawnictwo Wyższej szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej, Łódź.
 152. Szoć K., (2001), Integracja społeczna inaczej, Wychowanie w Przedszkolu, nr 2, s. 96-98.
 153. Szulista M., (1995), Współczesne tendencje w nauczaniu inspirowane metodami M. Montessori, C. Freineta, R. Steinera, Zakład Wydawnictw i Reklamy, Płock.
 154. Trzcińska D., (2001), O prawidłowościach rozwoju motoryczności, Wychowanie w Przedszkolu, nr 1, s.
 155. Tyszkowa M., (1977), Aktywność i działalność dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa.
 156. Wasinkiewicz J., (1998), Pedagogika Waldorfska w praktyce, Wydawnictwo Uniwersyteckie, Gdańsk.
 157. Waszkiewicz E., (1991), Stymulacja psychomotoryczna rozwoju dzieci 6-8 lat, WSiP, Warszawa.
 158. Więckowski R., (1996), Terapeutyczna funkcja zabawy, Wychowanie w Przedszkolu, nr 8, s. 451-455.
 159. Więckowski R., (1994), Wychowanie przedszkolne podstawowym etapem edukacji, Wychowanie w Przedszkolu, nr 9, s. 515-523.
 160. Więckowski R., (1998), Pedagogika wczesnoszkolna WSiP, Warszawa.
 161. Wilgocka – Okoń B., (1999), Gotowość szkolna, a uczenie się w Przedszkolu, Wychowanie w Przedszkolu, nr 3, s. 133-135.
 162. Wojtyniak R., (1998), O rozwoju mowy dziecka, Wychowanie w Przedszkolu, nr 5, s. 291-293.
 163. Wołoszyn S., (1998), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t.3, PWN, Warszawa.
 164. Wołoszyn S., (1998), Nauki o wychowaniu w Polsce XX wieku, Dom Wydaw. Strzelec, Kielce.
 165. Wołoszyn S. (1966), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, PWN, Warszawa.
 166. Wójtowicz – Szczotka Z., (1998), O trudnym okresie 3-latka, Wychowanie w Przedszkolu, nr 10, s. 610-613.
 167. Zakrzewska B.,(1999), Trudności w czytaniu i pisaniu, WSiP, Warszawa.
 168. Zimbarolo P., (1997), Psychologia i życie, PWN, Warszawa.
 169. Zwierzchowska I., (2002), Pedagogika Marii Montessorii, Wychowanie w Przedszkolu, nr 1, s. 19-20.
 170. Żebrowska M., (1976), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, PWN, Warszawa.

Dodaj komentarz