Niedostosowanie społeczne młodzieży w aspekcie relacji uczeń-nauczyciel

Plan pracy magisterskiej

Wstęp

Rozdział I: Teoria niedostosowania społecznego i relacji uczeń-nauczyciel
1.1 Definicja i rodzaje niedostosowania społecznego
1.2 Teoria relacji uczeń-nauczyciel
1.3 Niedostosowanie społeczne w kontekście relacji uczeń-nauczyciel

Rozdział II: Wpływ relacji uczeń-nauczyciel na niedostosowanie społeczne
2.1 Rola relacji z nauczycielem w procesie socjalizacji
2.2 Wpływ relacji z nauczycielem na poczucie wartości, motywację i zachowanie ucznia
2.3 Znaczenie relacji z nauczycielem w kontekście prewencji i interwencji wobec niedostosowania społecznego

Rozdział III: Przykładowe studium przypadku – niedostosowanie społeczne w kontekście relacji uczeń-nauczyciel
3.1 Wprowadzenie do studium przypadku
3.2 Analiza i interpretacja wyników studium przypadku

Rozdział IV: Metodologia i wyniki badań dotyczących niedostosowania społecznego w kontekście relacji uczeń-nauczyciel
4.1 Opis metodologii badań
4.2 Analiza i interpretacja wyników
4.3 Propozycje zmian w praktyce pedagogicznej

Zakończenie

Bibliografia

Aneks

Wstęp

Niedostosowanie społeczne młodzieży jest problemem, który ma złożone i wielowymiarowe źródła, wśród których jednym z kluczowych jest jakość relacji z nauczycielem. Celem tej pracy magisterskiej jest zbadanie i zrozumienie wpływu relacji uczeń-nauczyciel na niedostosowanie społeczne młodzieży.

W pierwszym rozdziale omówimy teorię niedostosowania społecznego oraz relacji uczeń-nauczyciel, zdefiniujemy podstawowe pojęcia i przedstawimy niedostosowanie społeczne w kontekście relacji uczeń-nauczyciel.

W drugim rozdziale zbadamy wpływ relacji uczeń-nauczyciel na niedostosowanie społeczne. Skupimy się na roli relacji z nauczycielem w procesie socjalizacji, wpływie relacji na poczucie wartości, motywację i zachowanie ucznia oraz na znaczeniu relacji z nauczycielem w kontekście prewencji i interwencji wobec niedostosowania społecznego.

W trzecim rozdziale zaprezentujemy przykładowe studium przypadku dotyczące niedostosowania społecznego w kontekście relacji uczeń-nauczyciel, omówimy metodologię studium przypadku, analizę i interpretację wyników.

W czwartym rozdziale przedstawimy metodologię i wyniki badań dotyczących niedostosowania społecznego w kontekście relacji uczeń-nauczyciel. Analizie i interpretacji wyników poświęcimy szczególną uwagę, a także przedstawimy propozycje zmian w praktyce pedagogicznej wynikające z badań.

5/5 - (1 głosów)
image_pdf