Przedstawienie wyników badań

część praktyczna pracy magisterskiej

Tabela 1: Typ mózgu badanej młodzieży ze względu na płeć

Płeć Cechy umysłu Razem
męskie męsko-kobiece kobiece
Dziewczęta   8 10 40   58
Chłopcy 28 22 10   60
Razem 36 32 50 118

Badania typów mózgu wskazują na to, że większość dziewcząt ma  umysł  kobiecy  –  69 %, a  chłopcy  mają  umysł  męski  w  46 %.  Dziewczęta  mają  umysł  z  cechami  męskimi  w  14 %, a chłopcy z cechami kobiecymi w 17 %. Większa grupa chłopców – 37 % ma cechy męsko-kobiece umysłu; wśród dziewcząt jest to w 17 %.

Tabela 2:     Style sensoryczne z podziałem na płeć

Płeć Styl sensoryczny Razem
Wzrokowcy Słuchowcy Kinestetycy Styl mieszany
Dziewczęta 24 15   9 10   58
Chłopcy 22   7 12 19   60
Razem 46 22 21 29 118

Badania stylów sensorycznych pokazują, że wśród 118 uczniów jest 39 % wzrokowców, około 19 % słuchowców a kinestetyków jest około 18 %. Styl mieszany reprezentuje grupa około 25 % osób.

W grupie dziewcząt, jak i chłopców jest  najwięcej  wzrokowców  –  odpowiednio  ok. 41 % i ok. 37 %. Na drugim miejscu wśród dziewcząt są słuchowcy – 26 %, a wśród chłopców kinestetycy – 20 %. Około 38 % chłopców reprezentuje styl mieszany, a ok. 12 % z nich to słuchowcy. Dziewczęta reprezentują kinestetyków w ok. 16 % i podobnie styl mieszany w ok. 17%.

Tabela 3: Style sensoryczne młodzieży z podziałem na typ szkoły

Typ szkoły Styl sensoryczny Razem

(100% poz.)

Wzrokowcy Słuchowcy Kinestetycy Styl mieszany
liczba % poz. liczba % poz. liczba % poz. liczba % poz.
Szkoła podstawowa + gimnazjum 15 34,1 14 31,8   7 15,9   8 18,2   44
Szkoła średnia zawodowa 11 26,2   6 14,3 11 26,2 14 33,3   42
Szkoła średnia ogólnokształ-cąca 20 62,5   2   6,3   3   9,4   7 21,9   32
Razem 46 39,0 22 18,6 21 17,8 29 24,6 118

Biorąc pod uwagę typ szkoły, największą grupę wzrokowców stanowią uczniowie średniej szkoły ogólnokształcącej – 62,5 % poziomu,  najwięcej  słuchowców  jest  w  klasach  szkoły  podstawowej i gimnazjum – 31,8 %, a kinestetycy i reprezentanci stylu mieszanego to największa grupa wśród uczniów szkoły technicznej – odpowiednio 26,2 % i 33,3 %.

Tabela 4:     Style uczenia się (podział ze względu na płeć i typ szkoły)

Płeć Typ szkoły Style uczenia się
Konkre-tne doświa-dczenie Konce-ptuali-zacja Refle-ksyjna obser-wacja Aktywne ekspe-rymen-towanie
Dziewczęta szkoła podstawowa + gimnazjum   26 0 16 10
średnia szkoła zawodowa   20 0   7 13
średnia szkoła ogólnokształcąca   11 1   6   6
Razem   57 1 29 29
Chłopcy szkoła podstawowa + gimnazjum   13 5 11   7
średnia szkoła zawodowa   19 5 14   8
średnia szkoła ogólnokształcąca   15 3 17   3
Razem   47 13 42 18
Ogółem 104 14 71 47

Badania stylów uczenia się wykazują, że większość badanych uczniów preferuje konkretne doświadczenie – 88,1 % i refleksyjną obserwację – 60,2 %.

Wśród chłopców przeważa konkretne doświadczenie – 78,3 %  i  refleksyjna  obserwacja – 70 %. Wśród dziewcząt dominuje konkretne doświadczenie – 98,3 %  i  równoznacznie  w  50 % – refleksyjna obserwacja i aktywne eksperymentowanie.

We wszystkich typach szkół dominuje konkretne doświadczenie – ok. 90 %, W szkole podstawowej  i  gimnazjum:  refleksyjna  obserwacja  w  61,4 %,  a  aktywne  eksperymentowanie w 38,6%; w średniej szkole zawodowej: aktywne eksperymentowanie i refleksyjna obserwacja występują w równych proporcjach – po 50 %, a w szkole średniej ogólnokształcącej: refleksyjna obserwacja  w  71,9 %  a  aktywne  eksperymentowanie  w  28,1 %.  We  wszystkich  typach  szkół w najmniejszym stopniu występuje obszar zwany konceptualizacją (abstrakcjonizmem).

Tabela 5: Typy osób w badanej grupie młodzieży

Płeć
Typ szkoły
Typ osoby
Odkrywca Myśliciel Pragmatyk Człowiek czynu
Dziewczęta szkoła podstawowa + gimnazjum 16   0 0 10
średnia szkoła zawodowa   7   0 0 13
średnia szkoła ogólnokształcąca   5   1 0   6
Razem
28   1 0 29
Chłopcy szkoła podstawowa + gimnazjum   6   5 0   7
średnia szkoła zawodowa 13   1 3   5
średnia szkoła ogólnokształcąca 13   4 1   2
Razem
32 10 4 14
Ogółem 60 11 4 43

Wśród badanej grupy osób ponad połowę stanowią odkrywcy – 50,8 %; ludzie czynu to 43%, myśliciele – 9,3 % i pragmatycy tylko 3,4 % uczniów.

W grupie 58 dziewcząt dominują dwa typy – człowiek czynu – 50 % i odkrywca – 48,3 %. Tylko jedna uczennica okazała się myślicielem – 1,7 % i nie ma w ogóle pragmatyków.

W grupie 60 chłopców przeważają odkrywcy – 53,3 %, ale są też ludzie czynu – 23,3 %, myśliciele – 16,7 % i pragmatycy – 6,7 %.

We wszystkich typach szkół  dominują  odkrywcy  –  ok. 50 %;  ludzie  czynu  to  ok. 40 % w szkole podstawowej i gimnazjum oraz w średniej szkole zawodowej, a ok. 25 % w szkole średniej ogólnokształcącej. Około 15 % myślicieli jest w szkole ogólnokształcącej,  a  ponad  10 % w szkole podstawowej i gimnazjum. Niewielki odsetek stanowią pragmatycy, których w ogóle nie ma wśród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, a w pozostałych szkołach stanowią mniej niż 10 %.

Łącząc style sensoryczne ze stylem uczenia się widać, że wśród wzrokowców najwięcej jest odkrywców – 45,7 % i ludzi czynu – 37 %. W grupie słuchowców – 50 % to odkrywcy, a 40,9 % to ludzie  czynu.  Wśród  kinestetyków  ponad  57 %  stanowią  odkrywcy,  28,6 %  to  ludzie  czynu, a 14,3 % to pragmatycy. Osoby  o  mieszanym  stylu  sensorycznym  są  jednocześnie  odkrywcami w ponad 55 %, ludźmi czynu w 37,9 % i myślicielami w 6,9 %.

5/5 - (1 głosów)

Dodaj komentarz