Metody i narzędzia badawcze

Każdy badacz obiera sobie cel swoich badań. W dojściu do tego celu pomagają mu techniki i narzędzia badawcze. Wybór ich zależy od wiedzy badacza i przekonania, że okażą się one odpowiednie do rodzaju przeprowadzanych badań. W badaniach pedagogicznych czy socjologicznych korzysta się z grupy tych samych metod, technik i narzędzi badawczych, a nakreślony problem spowodował konieczność odpowiedniego ich dobrania.

Do zbadania problemu przedstawionego w pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Pojęcie to jest definiowane jako sposób gromadzenia wiedzy o przedmiotach strukturalnych i funkcjonalnych oraz dynamice zjawisk społecznych, opiniach i poglądach wybranych zbiorowości, nasileniu się i kierunkach rozwoju określonych zjawisk, o wszelkich innych zjawiskach instytucjonalnie nie zlokalizowanych, posiadających znaczenie wychowawcze, w oparciu o specjalnie obraną grupę reprezentującą populację generalną, w której badane zjawisko występuje. (A. Kamiński. Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej, [W:] Metodologia środowiskowych badań pedagogicznych, pod red. R. Wroczyńskiego, T. Pilcha, Wrocław 1970, s. 43).

Metoda ta odgrywa istotną rolę w badaniach środowiskowych, gdyż za jej pomocą można dać obraz badanej grupy stosunkowo szybko i w miarę dokładnie. Metoda ta nadaje się do instrumentalnego wykorzystania badanych osób, ogranicza ich liczbę i obszar badań.

Każda metoda decyduje o wyborze techniki badawczej. Przy wyborze bierze się pod uwagę takie okoliczności jak: typ badań, cele badawcze, populację, którą chcemy poddać badaniom oraz zjawisko badane.

Spośród wielu technik w niniejszej pracy za najodpowiedniejsze uznano: ankietę, wywiad, obserwację oraz analizę dokumentów.

Ostatnią techniką zastosowaną w omawianych badaniach jest analiza dokumentów i materiałów. Służy ona do gromadzenia wstępnych, opisanych, także ilościowych informacji o badanej instytucji czy zjawiskach wychowawczych oraz opinii wyrażonych w dokumentach. Analizy dokumentów dokonano w oparciu o protokoły Rady Pedagogicznej i plany pracy dydaktyczno – wychowawczej na rok 2000-2001.

Prezentujemy prace magisterskie i licencjackie. Powyżej fragmenty jednej z nich.

5/5 - (4 głosów)

Dodaj komentarz