Uczuciowe stosunki między rodzicami a dzieckiem

Uczuciowe stosunki między rodzicami a dzieckiem są bardzo złożone. Postawa matek i ojców jest zwykle mieszaniną akceptacji i odrzucenia, lubienia i nielubienia, dominowania i ulegania. Ustosunkowanie się rodziców do dzieci w procesie wychowawczym jest bardzo trudne i wymaga uświadomienia psychologicznego i pedagogicznego, zwłaszcza w obecnych warunkach zmieniającej się rodziny. Niezwykle łatwo jest bowiem zatrzymać w rozwoju kształtujące się uczucia społeczne dziecka i rozbudzać w nim niepożądane cechy, które są zalążkiem postawy społecznej. Wiadomo jest ogólnie, że wychowanie stanowi ważną dziedzinę naszego życia. Rodzice zawsze powinni pamiętać, że jest to sprawa doniosła i że ciąży na nich wielka odpowiedzialność. Aby proces wychowania współczesnego w środowisku rodzinnym mógł przebiegać prawidłowo, rodzice obowiązani są świadomie kierować tym procesem i stać na straży właściwego funkcjonowania tej swoistej grupy społecznej, która wtedy jest odpowiednim środowiskiem wychowawczym i zapewnia ukształtowanie pełnowartościowej osobowości dziecka.
Świadomość wychowawcza rodziców pojmowana jest przez S. Kowulę jako „określony zasób wiedzy pedagogicznej, posiadany system wartości i ocen w kwestiach wychowawczych, a także jako praktyczne postępowanie wychowawcze, kierowanie ich osobistą wiedzą.”
Rodzice formułują konkretne zadania, realizowane przez członków rodzinnej wspólnoty. Określają wiele celów działalności wychowawczej i starają się tak oddziaływać na dziecko, by zaakceptowało te poczynania.
Urabiają jego przekonania, kształtują wartości. Równocześnie planują i uzgadniają działania dotyczące podziału prac, obowiązujących uczestników życia rodzinnego i wskazują odpowiednie środki ich wykonania. Wydają polecenia i sprawdzają, czy i w jakiej mierze zostały one wykonane. Nagradzają za wykonanie poleceń i za godne uznania zachowanie. Aby działania podejmowane przez nich okazały się skuteczne, muszą znać podstawy teoretyczne procesu wychowania, gdyż tylko wtedy będą ino mogli postępować świadomie i celowo przy organizowaniu procesu wychowania rodzinnego.

[H. Smarzyński Wychowanie w rodzinie. Wrocław 1978 Ossolineum s. 46
S. Kawula Świadomość wychowawcza rodziców. Toruń 1975 UMK s. 14]

Dodaj komentarz