Oddziaływanie wychowawcze

Oddziaływanie wychowawcze zależy nie tylko od doboru odpowiednich metod opieki i od właściwych metod kierownictwa. Obejmuje ono nie tylko planowanie życia rodzinnego ale i jego organizowanie. C. Czapów wymienia następujące style kierowania rodziną: okazjonalne, autokratyczne i demokratyczne. Kierowanie zachowaniem dziecka musi opierać się o wszystkie, wyżej wymienione, gdyż stosowanie tylko jednej z jego form nie przyniesie pożądanych efektów. Niejednokrotnie zewnętrzna i arbitralna kontrola jest konieczna. Nie należy jej jednak stosować szablonowo i zawsze, w kierowaniu dzieckiem potrzebne jest twórcze i odpowiednie do okoliczności stosowanie pewnych elementów wchodzących w skład wszystkich stylów kierowania. Chodzi przy tym o to, by wraz z rozwojem dziecka i dopóki nie jest jeszcze osobą dorosłą w coraz większej mierze stosować demokratyzm. Kierowanie stylem (wychowania) zachowania się młodego pokolenia musi być elastyczne i konsekwentne, szczególnie w odniesieniu do dziecka małego, kiedy to kształtuje się model wzajemnych kontaktów. Jest to możliwe dzięki skutecznemu dopływowi informacji o dziecku i skutecznym ich przekazywaniu. Rodzice jednak dość często nie uświadamiają sobie potrzeby rozsądnego organizowania i kierowania procesem wychowawczym. Niejednokrotnie podejmowane przez nich działania przybierają charakter okazjonalny i żywiołowy. Stąd też nieracjonalny i niewłaściwy charakter wychowania wywołuje niekorzystne efekty, przejawiające się w szkodach i ujemnych skutkach wychowawczych.

[C. Czapów Rodzina a wychowanie. Warszawa 1968 Nasza Księgarnia s. 145-146]

1 komentarz do wpisu “Oddziaływanie wychowawcze”

Dodaj komentarz