Znaczenie specyfiki różnych zawodów dla dziecka

Drugie pytanie skierowane do nauczycieli i wychowawców przedszkoli odnosiło się do tego, jakie znaczenie dla dziecka ma zapoznawanie się ze specyfiką różnych zawodów. Odpowiedzi ilustruje |Wykres nr 29|:

Wykres nr 29. Znaczenie specyfiki różnych zawodów dla dziecka w opinii

Źródło: opracowanie własne.

Zdecydowana większość badanej kadry pedagogicznej – 55% (11 osób), uważa, że zapoznawanie dzieci ze specyfiką różnych zawodów ma bardzo duże znaczenie, ponieważ powiększa jego wiedzę o świecie społecznym i ułatwia mu zrozumienie wielu aspektów związanych ze światem pracy i światem zawodów. Kolejne 45% (9 osób) ankietowanych twierdzi, że pogłębianie zasobu wiedzy o zawodach ma duże znaczenie, gdyż dziecko w wieku przedszkolnym chętnie przyswaja nowe informacje, a zdobyte wiadomości pojmuje z dużą dozą zaciekawienia. Do wyboru były jeszcze odpowiedzi: przeciętne – stanowi element szeroko rozumianego wychowania przedszkolnego; małe – ważniejsze jest wychowanie i edukacja w innych dziedzinach oraz nie wiem, ale te zagadnienia nie zostały wybrane przez żadnego z respondentów.

Według mnie, zapoznawanie dzieci ze specyfiką różnych zawodów ma duże znaczenie i zdecydowanie powinno zawierać się w programach wychowania przedszkolnego. Dzięki takiemu zasobowi wiedzy, dzieci w wieku przedszkolnym zdobywają niezbędne wiadomości o świecie pracy i świecie zawodów.

5/5 - (3 głosów)

Dodaj komentarz