Dokumenty zawierające treści preorientacji zawodowej w wychowaniu przedszkolnym

Badanie dokumentów pozwala stwierdzić, że podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz programy wychowania przedszkolnego realizują preorientację zawodową i przybliżają dzieciom w wieku przedszkolnym świat pracy i świat zawodów, jednak treści te są mało doceniane w polskim systemie oświaty.

Aby zagadnienia związane z preorientacją zawodową stanowiły szerszy aspekt w wychowaniu przedszkolnym, należy przede wszystkim właściwie zweryfikować podstawę programową. Mam tu na myśli wzbogacenie jej o te elementy, które odnoszą się do wychowania do pracy i przez pracę, ponieważ tych zagadnień w aktualnej podstawie programowej brakuje. Nauczyciele realizują wspomniane treści według własnych pedagogicznych programów, które często w znikomym stopniu uwzględniają elementy związane z preorientacją zawodową. Pozwala to wnioskować, iż nie są oni właściwie przygotowani do realizowania tego zakresu tematycznego, lub nie mają takiego obowiązku, bo podstawa programowa nie określa omawianego ogółu zagadnień.

Należy pamiętać, że gromadzenie wiedzy o zawodach, a także czynnościach zawodowych odgrywa istotną rolę w wielu dziedzinach wychowania przedszkolnego. Stanowi zatem niezwykle ważne zagadnienie, chociażby ze względu na to, że własna dziecięca praca staje się najwłaściwszą drogą do kształtowania pojęć z zakresu ludzkiej pracy.

5/5 - (1 głosów)

Dodaj komentarz