Sondaż diagnostyczny

Sondaż diagnostyczny umożliwia opis, wyjaśnienie ważniejszych procesów występujących w zbiorowościach. W swej części opisowej pozwala na uzyskanie odpowiedzi na pytanie: jaki jest poziom wiedzy i świadomości pedagogicznej rodziców wychowujących dzieci będące w wieku przedszkolnym.

Przedmiotem badań sondażowych stały się poglądy badanych, opinie, znajomość praw rządzących rozwojem dziecka, zachowanie się matek i ojców w określonych sytuacjach wychowawczych. Metoda ta pozwala na uzyskanie następujących wiadomości od respondentów:

a) informacji dotyczących wieku, wykształcenia, warunków materialnych i bytowych,

b) informacji o sposobach zachowania,

c) informacji dotyczących posiadanych wiadomości, opinii, postaw, metod związanych z ich postępowaniem wychowawczym.

Do głównych technik badawczych zastosowanych w ramach metody sondażu diagnostycznego należą: wywiad z nauczycielem, ankieta do rodziców. Ponadto znajdują w tej metodzie zastosowanie inne techniki, które pełnią zazwyczaj rolę pomocniczą uzupełniającą. Są to: kwestionariusz do rozmowy z dzieckiem wokół jego rysunku na temat „Moja rodzina”, analiza dokumentów i inne.
Pozwala ona na poznanie określonego zjawiska społecznego, ustalenie jego zasięgu, zakresu, poziomu, intensywności i ocenę.

5/5 - (2 głosów)

Dodaj komentarz