Formy współpracy przedszkola z rodzicami

Właściwie zorganizowana współpraca przedszkola z rodzicami stanowi ważny element osiągania przez przedszkole dobrych efektów w pracy wychowawczej. Nieodzownym elementem pracy pedagogicznej jest organizowanie środowiska i włączenie go w rozwiązywanie problemów i potrzeb wychowawczych.
W pracy z dzieckiem 5-letnim jednolite oddziaływanie wychowawcze wszystkich środowisk, w których ono żyje, w znacznej mierze decyduje o skuteczności wychowania, osiąganiu pozytywnych i możliwie pełnych wyników. Dla dziecka w tym wieku podstawowe środowisko życia i rozwoju stanowi rodzina. Dlatego też problem właściwej współpracy przedszkola ze środowiskiem rodzinnym wysuwa się na pierwszy plan. Do podstawowych zadań wynikających ze współdziałania z rodzicami, do realizacji których należy dążyć, zaliczamy:

  • rozszerzenie i pogłębienie wiedzy rodziców o dziecku i ustalenie wspólnie z nimi jednolitych form oddziaływania wychowawczego w stosunku do poszczególnych wychowanków,
  • podnoszenie kultury pedagogicznej rodziny,
  • włączenie rodziców do rozwiązywania wychowawczych i organizacyjnych problemów placówki przedszkolnej.

Zadania te są bardzo ściśle ze sobą powiązane i wzajemnie się warunkują, a wszelkie formy kontaktu z rodzicami prowadzą do realizacji każdego z nich.

[„Wychowanie i nauczanie w przedszkolu” pod red. J. Dudzińskiej, Warszawa WSiP, 1983 s. 527]

5/5 - (2 głosów)

Dodaj komentarz