Formy życia rodzinnego

Rodzina – ta podstawowa grupa wychowawcza, jest instytucją ogólnoludzką, spotykanych we współczesnych epokach i kulturach, przy czym jest zarazem kategorią historyczną zmieniającą się z upływem czasu. Zmian tych nie należy uważać za spontaniczne.

Siłą napędową ich są procesy ekonomiczno-społeczne i kulturowe zachodzące w ramach całego społeczeństwa.

Szeroko rozumiana rodzina współczesna występuje w różnorodnych formach. Ze względu na liczbę współżyjących ze sobą pokoleń wyróżnia się rodzinę podstawową, zwaną też dwupokoleniową oraz dużą, nazwaną wielką lub familią. Samodzielna, oddzielnie mieszkająca rodzina podstawowa jest najbardziej rozpowszechnioną formą współżycia społecznego. Jej podstawowy rdzeń stanowi małżeństwo, jego bowiem zaistnienia leży u podstaw rozwoju tej instytucji.

Stanowi ona integralną część składową każdego społeczeństwa – jego najmniejszą, a zarazem podstawową komórkę. Z. Tyszka podkreśla, że ?rodzina spełnia niezwykle istotne funkcje zarówno w stosunku do społeczeństwa, jak i w odniesieniu do jednostek ludzkich czerpiących z życia rodzinnego liczne satysfakcje. Można więc określić ją jako element czynny, współtworzący całą zbiorowość społeczną. (Z. Tyszka, Małżeństwo – rodzina – społeczeństwo, „Oświata i Wychowanie” 1987, nr 38 s. 4-5)

5/5 - (2 głosów)

Dodaj komentarz