Częstotliwość spożycia alkoholu przez młodzież

Kolejna tabela 8 obrazuje częstotliwość spożycia alkoholu przez badaną młodzież.

Częstotliwość picia przez młodzież wiejską                                   Tabela 8

Jak często…

1x

2x

3x

4x

5x

6x

7x

8x

9x

10x

Nie dotyczy

W roku

5,7%

2,8%

2,8%

W miesiącu

17,1%

2,8%

5,7%

5,7%

2,8%

2,8%

W tygodniu

8,6%

11,4%

2,8%

2,8%

Codziennie

2,8%

Bd

2,8%

Źródło: badania własne

Nie sumuje się do 100% ponieważ respondenci udzielali po kilka odpowiedzi.

Badania pokazały, że spożycie alkoholu wśród młodzieży jest znacznie nasilone. Największe spożycie mieści się w przedziale tygodniowym i miesięcznym. 8,6% badanych przyznaje się, że spożywa go raz w tygodniu, 11,4% sięga po niego 2 razy w tygodniu, zaś 2,8% badanych spożywa go 3,4 razy w tygodniu. Wyniki te wskazują, że wielu chłopców jest w sytuacji bezpośredniego zagrożenia uzależnieniem od alkoholu.

Dość duży procent młodzieży przyznaje się do jednorazowych kontaktów z alkoholem w przeciągu miesiąca. Natomiast pojedyncze osoby wskazują na kilkukrotne spożycie. Najbardziej niepokojącym jest fakt, że wśród respondentów pojawiają się osoby, które sięgają po alkohol od sześciu do dziesięciu razy w miesiącu. Jedna osoba przyznaje się do codziennego spożywania alkoholu, co jest ewidentnym znakiem rodzącego się uzależnienia.

Wyniki te pokazują, że wielu z badanych jest w sytuacji bezpośredniego zagrożenia uzależnieniem, a niektórzy z nich są w krytycznej sytuacji.

W kolejnym pytaniu zapytałam: ?Jaki alkohol najczęściej pijesz? (pytanie nr 21). Wyniki zostały zestawione w tabeli 9.

Rodzaje spożywanego alkoholu                                                    Tabela 9

Jaki alkohol…? Liczba %
Nie dotyczy

1

2,8%

Piwo

30

85,7%

Wino

7

20%

Wódka

13

37,1%

Szampan

1

2,8%

Drinki

Inne

Źródło: badania własne

Nie sumuje się do 100%, ponieważ każdy mógł udzielić kilku odpowiedzi.

Najczęściej spożywanym alkoholem jest piwo, aż 85,7% badanych przyznało się do jego spożycia. Dość liczna grupa chłopców sięga po wódkę oraz wino. Natomiast nikt nie wskazał na drinki. Niepokojący jest fakt, że wśród badanych ogromną popularnością, atrakcyjnością cieszy się piwo, które coraz częściej błędnie przestaje być uznawane za alkohol, przez co zmniejsza się czujność wobec zagrożenia jakie niesie ze sobą spożywanie go w nadmiernych ilościach.

Dodaj komentarz