Teren, organizacja i przebieg badań

Badania nad realizacją funkcji opiekuńczo – wychowawczych szkoły zostały przeprowadzono w Szkole Podstawowej w Stąporkowie. Powstała ona w 1930 roku. Mieści się w piętrowym budynku, który od początku swojego istnienia był przeznaczony do prowadzenia działalności oświatowej. W okresie wojny szkoła była zawieszona, ponieważ kwaterowali tu Niemcy. Naukę wznowiono dnia 5 marca 1945 roku. Obecnie jest to szkoła o pełnym stopniu organizacyjnym z dwoma i trzema równoległymi klasami (19 oddziałów). Naukę w szkole pobiera 516 uczniów w systemie dwuzmianowym.

Szkoła zatrudnia 32 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin.

Tabela 1. Struktura personelu SP w Stąporkowie.

Pedagog   szkolny  Wychowawca   świetlicy   Bibliotekarka Nauczyciel        religii Nauczyciel   przedmiotowy 
L 1 1 2 2 26
3,1 3,1 6,2 6,2 81,4

Spośród zatrudnionych w szkole nauczycieli 20 osób legitymuje się wyższym wykształceniem. Stanowi to 62,5% ogółu kadry pedagogicznej. Wykształcenie wyższe zawodowe posiada natomiast 8 osób (25%). W szkole pracują również 4 osoby, które ukończyły Studia Nauczycielskie. Dane te zawiera tabela 2.

Tabela 2. Wykształcenie nauczycieli

Nauczyciele

 

WYKSZTAŁCENIE
  Wyższe Wyższe   zawodowe Studium   nauczycielskie
L 20 8 4
% 62,5 25 12,5

Prawidłowy dobór oraz opracowanie metod, technik i narzędzi badawczych jest warunkiem przystępowania do badań. Wyniki przeprowadzonych obserwacji muszą w pełni dotyczyć zjawisk, których zbadanie było celem podjęcia badań. Badania przeprowadzone były w Szkole Podstawowej w Stąporkowie. Jak już wcześniej wspominano dotyczyły one realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczych przez tę placówkę.

Badania odbywały się w kilku etapach. Przeprowadzono analizę dokumentów znajdujących się w szkole (Protokoły 2 Rad Pedagogicznych oraz plan pracy dydaktyczno – wychowawczy na rok 2000-2001.

Następnym etapem było przeprowadzenie wśród rodziców ankiety dotyczącej działalności wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Kolejnym krokiem procesu badawczego było przeprowadzenie wywiadu z uczniami badanej placówki. Poza tym dokonano wielu obserwacji dotyczących działalności szkoły w Stąporkowie.

Badania dotyczące pracy wychowawczo – opiekuńczej przeprowadzone były przy pełnej akceptacji dyrekcji i dużej pomocy nauczycieli wyżej wymienionej placówki.

Dodaj komentarz