Sty 03

Nauczyciel jako osoba kształtująca określone wartości i postawy oraz stwarzająca warunki do rozwoju osobowości ucznia

Perspektywa zauważenia zmian zachodzących w szkole zmusza nauczyciela do analizy zachodzących na jej terenie zjawisk oraz właściwego przygotowania do nowych zadań. Pobudzenie młodzieży do formułowania własnych ocen i odpowiedzialności za swoje działanie staje się wyznacznikiem tego, co powinno się dziać pomiędzy uczniem a nauczycielem.

„Dobry” nauczyciel powinien cechować się wysoką kulturą.

Według J. Maciaszek wyraża się ona przede wszystkim:

  • odpowiedzialnością za młode pokolenie przejawiającą się aktywnym stosunkiem do wszystkich spraw związanym z wychowaniem i wprowadzeniem młodzieży w życie społeczne;
  • uwzględnieniem ” pedagogicznego punktu widzenia” we wszystkich przejawach i sytuacjach życia społecznego i kulturalnego;
  • propagowaniu uznawanych społecznie wartości norm i wzorców zachowań;
  • odpornością na wpływy wątpliwych wartości;
  • życzliwym stosunkiem do dzieci i młodzieży, traktowaniem ich jako podmiot świadomie i celowo uczestniczący w procesach wzrastania w społeczeństwo;
  • poszanowaniu godności słabszego i zależnego od dorosłych dziecka, respektowaniu prawa dziecka i młodzieży do odmienności przeżyć, samodzielnego zdobywania doświadczenia, wiedzy, przekonań i poglądów, do wyboru własnej drogi życiowej, budowania własnej hierarchii wartości, norm, wzorców zachowań;
  • umiejętności wykorzystywania dorobku teoretycznego i praktycznego wiedzy, poglądów i przekonań innych ludzi, oraz konfrontowania ich z uznanymi przez siebie normami i wartościami celem budowania własnej hierarchii norm i wartości. ( J. Maciaszek, 1994, s.196 )

W oczekiwaniach wobec osoby nauczyciela mieści się zagadnienie wartości, które stanowią genetyczną podstawę autorytetu. Wobec osób uznanych za autorytet, a takim powinien być nauczyciel, ma się różne oczekiwania wierzy się im, darzy się ich zaufaniem i szacunkiem.

Nauczyciel zawsze musi się starać sprostać oczekiwaniom. Zdaniem W. Okonia prawidłowe funkcjonowanie w zawodzie i utrzymanie autorytetu gwarantują takie właściwości jak:

  1. Prawość i stałość charakteru połączona ze sprawiedliwością wobec innych oraz konsekwencją i wytrwałością w pokonywaniu przeszkód,
  2. Poziom kulturalno- intelektualny, nauczyciel powinien posiadać trwałą i rozległą wiedzę o przyrodzie, społeczeństwie i kulturze i mieć ukształtowany własny stosunek do tej wiedzy przepojony jego przekonaniem. Daje to podstawę określonego poglądu na świat i wyznacza jego postępowanie,
  3. Postawa twórcza wyrażająca się w potrzebie i umiejętności realizowania twórczej pracy związanej z wykonywaniem zawodu. Szczególnym rodzajem twórczości jest praca naukowa w dziedzinie wychowania, kształcenia wyrażającą się w organizowaniu działalności badawczej w szkole i w środowisku. ( W. Okoń, 1987).

0
komentarze

Reply

You must be logged in to post a comment.