Nadzieje i obawy związane z reformą oświaty

Ostatnim etapem moich badań było sprawdzenie czy nauczyciele są zadowoleni z wprowadzonej reformy oświaty, czy też mają jakieś obawy i skonfrontowanie wyników badań z postawioną przeze mnie hipotezą.

Dane liczbowe dotyczące nadziei i obaw związanych z reformą oświaty zamieszczone są w tabeli.

Tabela 9. Nadzieje i obawy związane z reformą oświaty.

Nr.   Twier-dzenia

Stopień   skali

Ranga

Zgadzamy się zdecydowanie

Raczej się zgadzamy

Nie wiem, nie mam zdania

Raczej się nie zgadzamy

Nie zgadzamy się   zdecydowanie

Wskaźnik akceptacji

+2

%

+1

%

0

%

-1

%

-2

%

42

12

11,43

45

42,86

17

11,43

26

24,76

10

9,52

0,22

6

43

34

32,38

25

23,81

3

2,86

32

30,48

11

10,48

0,37

2

44

16

1,52

48

45,71

10

9,52

18

17,14

13

12,38

0,34

3

45

13

12,38

45

42,86

13

12,38

19

18,10

15

14,29

0,21

7

46

16

1,52

42

40,0

10

9,52

24

22,86

13

12,38

0,23

5

47

21

20,0

39

37,14

5

4,76

24

22,86

16

15,24

0,24

4

48

3

28,57

31

29,52

22

20,55

29

27,62

20

19,05

-0,30

9

49

4

9,81

25

23,81

27

25,71

31

29,52

18

17,14

-0,32

10

50

47

44,76

31

29,52

8

7,62

15

14,29

4

3,81

0,97

1

51

8

7,62

28

26,67

22

20,95

27

25,71

20

19,05

-0,21

8

52

3

2,86

21

20,0

12

11,43

28

26,67

41

39,05

-0,78

11

Wykres. 5. Nadzieje i obawy nauczycieli związane z reformą oświaty.

Z analizy odpowiedzi respondentów wynika, iż największą akceptacje uzyskało twierdzenie 50, które brzmi: ” Na skutek przekazania szkół samorządom sytuacja szkoły jest niepewna, zależy od tego kto sprawuje władze w gminie lub powiecie”. Opowiedziało się za nim 78 osób ( tj. 74%), 19 osób ( tj. 19%), wyraziło opinię negatywną. Twierdzenie to uzyskało najwyższy wskaźnik akceptacji.

Badani przeze mnie uważają że obecna reforma budzi raczej obawy niż nadzieje – zdanie 43. W tym przypadku swojego poparcia udzieliło 59 osób co stanowi ( 56,2%) badanych. Za istotne uznali ankietowani zdanie 44: ” Dzięki reformie więcej młodzieży zdobędzie średnie wykształcenie”. 64 badanych ( tj. 61%) opowiedziało się pozytywnie, a 31 nauczycieli ( tj. 29,5%) nie zgodziło się z twierdzeniem. Z kolei ze zdaniem 47: ” Zostaną wyrównane możliwości kształcenia się dzieci i młodzieży ze wsi i z miasta” zgodziło się 60 ( tj. 57,1%) ankietowanych. Zadawalające jest to, że 57 badanych nauczycieli ( tj. 54,3%) są zdania, iż ” Obecna reforma budzi raczej nadzieje niż obawy”.

Zajęcie stanowiska wobec zdania 45: ” Reforma oświaty spowoduje, iż polska młodzież będzie konkurować ze swoimi rówieśnikami na Zachodzie”, trochę zastanawia ponieważ zgodziło się z nim 58 ( tj. 55,2%) respondentów a 34 ( tj. 32,4%) zaprzeczyło, 55,2% ankietowanych zgadza się ze zdaniem 46, które brzmi ” Więcej młodych ludzi będzie mogło zdobyć wyższe wykształcenie”, 10 osób ( tj. 9,52%) nie miało zdania na ten temat.

Następne dwa twierdzenia wzbudziły dużo kontrowersji. Mimo, że uzyskały ujemne wskaźniki akceptacji, to opinie wyrażone przez nauczycieli nie były zdecydowane, lecz podzielone. Ze zdaniem 48: ” Dzięki reformie wyrównane zostaną szanse kształcenia się dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i zamożnych”, które uzyskało wskaźnik akceptacji równy ?0,30 nie zgodziło się 49 ( tj. 46,7%), potwierdziło jego słuszność 34 (tj. 32,4%), natomiast 22 ( tj. 20,9%) badanych nie wyraziło opinii. W przypadku zdania 49: ” Reforma szkolnictwa spowoduje mniejsze bezrobocie młodych ludzi”, przeciw było również 49 osób ankietowanych, pozytywnie opowiedziało się 29 ( tj. 27,6%) nauczycieli, 27 ( tj. 25,7%) nie miało zdania na ten temat.

Ankietowani nie zaakceptowali zdania 51 i 52 nie zgadzając się z opinią jakoby dzięki przekazaniu szkół władzom lokalnym, szkoły uzyskały większe wsparcie swojego środowiska społecznego oraz poprawę swojej sytuacji finansowej.

Analiza badań wskazuje, że wdrażana obecnie reforma systemu oświaty budzi wśród nauczycieli więcej obaw niż nadziei. Prawie 74% badanych uważa, że na skutek przekazania szkół, samorządom sytuacja szkoły jest niepewna, zależy od tego kto sprawuje władzę w gminie lub w powiecie.

Poza tym nauczyciele obawiają się utraty pracy i jeszcze gorszych warunków płacowych.

5/5 - (1 głosów)

Dodaj komentarz