Kadra kierownicza placówek oświatowych

praca dyplomowa z zarządzania w oświacie

Uwarunkowania wynikające ze stanu – nowi dyrektorzy w nowym typie szkoły

Jakość pracy szkół i placówek oświatowych, zgodnie z samą ideą jakości, wiąże się ze stałym doskonaleniem we wszystkich sferach działalności edukacyjnej oraz ustawicznym podnoszeniem efektów pracy.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowanie ekspertyz[1] określa nowe zadania, między innymi w zakresie wspomagania dyrektorów szkół i placówek w spełnianiu wymagań związanych z jakością pracy szkoły lub placówki.

Analizując wymagania stawiane nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, także w kontekście zmian wynikających z reformy systemu edukacji, można uznać, że w najtrudniejszej sytuacji znaleźli się dyrektorzy gimnazjów.

W tej grupie szczególnie specyficzne uwarunkowania dostrzegłyśmy u pedagogów, którzy swoje pierwsze kroki w kierowaniu szkołą, postawili równocześnie z uruchomieniem gimnazjów tj. z dniem 1 września 1999 roku.

Oczywistym stał się fakt, iż to, co otwierało szanse, mogło przy niepomyślnym rozwiązaniu, stać się zagrożeniem dla jakości i realizacji celów reformy, a z pozoru słabe strony mogły z kolei zamienić się w atuty.

Nowi, niedoświadczeni dyrektorzy gimnazjów powinni zatem, jako szansę wykorzystać:

  • brak rutyny i złych nawyków
  • możliwość uzyskania nowej bazy materialnej i dydaktycznej (np. w ramach programu MEN “Pracownia internetowa w każdym gimnazjum”)
  • tworzenie od podstaw nowych zespołów nauczycielskich w oparciu o wspólnie wytyczone cele
  • możliwość udziału w szkoleniach i programach, w tym organizowanych dla całych rad pedagogicznych gimnazjów
  • uruchomienie energii i zaangażowania uczniów, nauczycieli, organów prowadzących, organów nadzoru pedagogicznego, mediów, w związku z tworzeniem nowego typu szkoły.

Pierwsze kontakty pracowników nadzoru pedagogicznego z dyrektorami powinny zatem koncentrować się na podkreślaniu szans, wspieraniu w działaniu i uważnym monitorowaniu pracy szkoły.

Planując organizację nadzoru pedagogicznego, w oparciu o koncepcję Śląskiego Kuratora Oświaty, uwzględniłyśmy objęcie wspomaganiem dyrektorów ze stażem na stanowisku kierowniczym od 0 do 1 roku.

Wzięłyśmy pod uwagę, że zgodnie z Programem Gimnazjum 2002, prawie wszyscy dyrektorzy gimnazjów zostali wstępnie przeszkoleni w zakresie zasad projektowania pracy w oparciu o przepisy prawne i wizję szkoły wynikającą z analizy oczekiwań uczniów, rodziców, nauczycieli[2].

W trakcie 8 godzinnych warsztatów, zrealizowanych w czerwcu 1999 r., dyrektorzy analizowali zagadnienia: jakie są nasze priorytety, od czego zacząć, role i zadania w szkole.

Ewaluacja przeprowadzona po szkoleniu, wskazywała na bardzo dużą potrzebę dalszych spotkań, udzielania pomocy w interpretacji prawa i w budowaniu programów oraz regulaminów.

W związku z tym,cel szkolenia – uświadomienie potrzeby dalszego doskonalenia, został osiągnięty.

[ciąg dalszy tej pracy dyplomowej nastąpi…]


[1] Dz. U. z 1999 r. Nr 67, poz. 759

[2] Ogólnopolski program organizowany przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z kuratoriami oświaty, w czerwcu i grudniu 1999 r. W czerwcu 1999 r. przeszkolono 97% dyrektorów gimnazjów i 90% rad pedagogicznych w całym kraju. (Biblioteczka Reformy Nr 20 s.22)

5/5 - (2 głosów)