Charakterystyka środowiska rodzinnego

Badanym środowiskiem rodzinnym byli rodzice dzieci w wieku przedszkolnym, ich charakterystykę podzieliłam ze względu na płeć |Wykres nr 5|, przedział wiekowy |Wykres nr 6|, liczbę dzieci w rodzinie |Wykres nr 7|, liczbę dzieci w wieku przedszkolnym |Wykres nr 8|, poziom wykształcenia |Wykres nr 9|, strukturę rodziny |Wykres nr 10| oraz rodzaj wykonywanego zawodu |Wykres nr 11|.

Chęć udziału w badaniach wyraziło 20 rodziców, wśród nich znalazło się 11 kobiet oraz 9 mężczyzn | zob. Wykres nr 5|.

Wykres nr 5. Płeć ankietowanych rodziców.

5

Źródło: opracowanie własne.

Kobiety stanowią 55% (11 osób) ankietowanych, którzy uczestniczyli w badaniu, pozostali respondenci to mężczyźni – 45% (9 osób). Dane dowodzą coraz częstszego angażowania w dotychczasowe typowe role mężczyzn, co dowodzi emancypacyjnych postaw kobiet w rodzinie.

Rodzice dzieci przedszkolnych reprezentowali następujące przedziały wiekowe: do 25 lat; 25 ? 35 lat; 36 ? 45 lat; powyżej 45 lat.

Oto uzyskane odpowiedzi |zob. wykres nr 6|:

Wykres nr 6. Wiek ankietowanych rodziców.

6

Źródło: opracowanie własne.

Ponad połowa ankietowanych, tzn. rodziców biorących udział w badaniu (55%) jest w wieku od 25 do 35 lat (11 osób), 40% (8 osób) zaznaczyła przedział od 36 do 45 lat. Jedynie 1 osoba wśród badanych (5%) miała mniej niż 25 lat. Do wyboru było również kryterium powyżej 45 lat, ale tej grupy wiekowej nie zaznaczył żaden z respondentów. Uzyskane dane potwierdzają przesunięcie macierzyństwa na późniejszy wiek.

Trzecie pytanie z części ankiety poświęconej charakterystyce środowiska rodzinnego, dotyczyło liczby dzieci w rodzinie respondentów |zob. Wykres nr 7|.

Wykres nr 7. Liczba dzieci w rodzinie

7

Źródło: opracowanie własne. 

Połowa rodziców biorących udział w badaniach ma dwójkę dzieci, siedem osób (35%) posiada 1 dziecko, a jedynie 15% (3 osoby) wychowuje troje lub czworo dzieci. Wyniki dowodzą, że ankietowani nie preferują rodzin wielodzietnych.

Rodzina, w której wychowuje się kilkoro dzieci, daje większe poczucie bezpieczeństwa, w trudnych sytuacjach można zwrócić się o pomoc nie tylko do rodziców, ale także do rodzeństwa.

W dodatkowej części kwestionariusza zapytałam ankietowanych o liczbę dzieci w rodzinie, które są w wieku przedszkolnym. Odpowiedzi ilustruje |Wykres nr 8|:

Wykres nr 8. Liczba dzieci w wieku przedszkolnym.

8

Źródło: opracowanie własne.

Zdecydowana większość respondentów, bo aż 95% (19 osób), ma jedno dziecko w wieku przedszkolnym. Zaledwie jedna osoba, stanowiąca 5% ogółu badanych wychowuje dwoje dzieci w wieku przedszkolnym. Zgromadzone wyniki korespondują z danymi z poprzedniego wykresu |zob. Wykres nr 7|, i równoczesnym łączeniem wychowania dzieci w podobnym wieku, tj. w przedszkolnym.

Charakterystyka respondentów odnosiła się również do poziomu wykształcenia rodziców. Wyniki przestawia |Wykres nr 9|:

Wykres nr 9. Poziom wykształcenia.

 9

Źródło: opracowanie własne.

Prawie połowa respondentów 40% (8 osób) posiada wykształcenie średnie (liceum lub technikum), 35% (7 osób) uczęszczała na studia wyższe magisterskie. Wykształcenie zasadnicze zaznaczyły 3 osoby. Pozostali, stanowiący 10% ankietowanych (2 osoby) ukończyli studia licencjackie.

Poziom wykształcenia rodziców jest wysoki i powinien on mieć duży wpływ na osiągnięcia dziecka. Warunkuje on między innymi sytuację materialną rodziny, jej dochody i strukturę wydatków. Dzięki uzyskanemu wykształceniu, rodzice zapewniają dziecku odpowiedni poziom kulturalny oraz mają wpływ na wszechstronny rozwój małego człowieka.

Następne w kolejności pytanie, zawarte w ankiecie, odnosiło się do modelu rodziny. Zebrane dane ilustruje poniższy wykres.

Wykres nr 10. Model rodziny.

10

Źródło: opracowanie własne.

Zdecydowana większość respondentów, bo aż 70% (14 osób) wychowuje dziecko w pełnej rodzinie, 25% (5 osób) wspólnie z mężem/żoną oraz z dziadkami, a 5% (1 osoba) jest jedynym żywicielem rodziny.

Niezwykle ważnym aspektem właściwego funkcjonowania rodziny jest jej model, czyli rodzina pełna, w której oboje rodziców uczestniczy w rozwoju dziecka. Zdecydowana część moich respondentów wychowuje dziecko w pełnej rodzinie, co świadczy o tym, że struktura zachowana jest na właściwym poziomie.

Charakteryzując grupę respondentów, jaką jest środowisko rodzinne, pod uwagę wzięłam także rodzaj wykonywanego zawodu. Dane zawarte zostały w wykresie nr 11.

Wykres nr 11. Rodzaj wykonywanego zawodu.

11

Źródło: opracowanie własne.

Blisko połowa rodziców, bo 40% (8 osób), zaznaczyła odpowiedź: inne, ale nie wyjaśniła, czym się zajmuje zawodowo. Zawód związany z wykonywaniem prac biurowych lub administracyjnych wybrało 25% ogółu (5 osób). Trzy osoby stanowiące 15% respondentów są pracownikami fizycznymi, 5% (1 osoba) prowadzi własną firmę. Spośród ankietowanych jedna osoba (5%) jest bezrobotna. Dane te korelują z wykształceniem, gdzie również 15% legitymowało się wykształceniem zasadniczym zawodowym.

Dla prawidłowego rozwoju dziecka niebagatelne znaczenie ma aktywność zawodowa rodziców. Stanowi ona dla nich bodziec rozwojowy, dzięki niej w podświadomości najmłodszych kształtuje się postawa poszanowania pracy, jako dziedziny aktywności i źródła wielu znaczących wartości. Zaledwie jeden z ankietowanych jest aktualnie bezrobotny, zdecydowana większość wykazuje się aktywnością zawodową.

5/5 - (2 głosów)

Dodaj komentarz