Kwi 08

Współpraca rodziców ze szkołą

Pewien wpływ na sytuację dziecka w szkole, a znaczny wpływ na przebieg wychowania i postępy w nauce ma współpraca dziecka i stosunki wzajemne między nauczycielami a rodzicami. Ścisła współpraca, uzgadnianie sposobów oddziaływania na dziecko i dobie stosunki wzajemne wzmacniają wychowawcze oddziaływania w obu środowiskach wychowawczych.[i]

Współpracę między szkołą a rodziną ucznia można określić przede wszystkim na podstawie częstotliwości kontaktów rodziców z nauczycielami. Kontakty z rodzicami ucznia pomagają nauczycielowi w pracy wychowawczej i dydaktycznej.

Tabela: 14. Częstotliwość kontaktów rodziców ze szkołą.

Częstotliwość
kontaktów rodziców
ze szkołą

Osiągane wyniki w   nauce

Razem

bdb i dobre

dost i mierne

L

%

L

%

L

%

Raz w miesiącu

6

12

1

2

7

14

Na wezwanie nauczyciela

2

4

16

32

18

36

Na wywiadówkach

14

28

9

18

23

46

Brak   kontaktów

2

4

2

4

N

22

44

28

56

50

100

Z powyższej tabeli wynika, że wyniki dzieci, gdzie rodzice nie kontaktują się ze szkołą, tylko na wezwanie nauczyciela są głównie dst i mierne – 36%, a tylko 4% dobre i bdb. Rodzice ci nie posiadają infor­macji na temat postępów dzieci w nauce, nie współpracują z nauczy­cielami, co ujemnie odbija się także na zachowaniu tych uczniów.

Często dochodzi do rozbieżności w stosowaniu metod i środków wychowawczych między szkołą i domem. Fakt ten w poważnym stopniu utrudnia pracę nauczycielowi, a samego ucznia dezorientuje, nie zawsze jest on zdolny pojąć różne wymagania stawiane przez dom i szkołę. Dlatego też należy dążyć do kontaktów z rodzicami, by możliwie najłagodniej rozwiązać nurtujący problem! Jeżeli rodzic nie przychodzi do szkoły, należy się pokusić o wizytę w domu rodzinnym ucznia, gdzie najszybciej zapoznamy się z problemami dziecka.

Rodzice, którzy często kontaktują się ze szkołą (raz w miesiącu lub na wywiadówkach) i nie mają trudności w nawiązywaniu współpracy są bezpośrednio i na bieżąco informowani o postępach dziecka w nauce i w zachowaniu. Dowiadują się o wielu problemach dotyczących dziecka, klasy, szkoły i w wielu przypadkach mogą im zaradzić lub pomóc. Dzieci tych rodziców nie mają problemu z nauką.

56% ogółu badanych otrzymało oceny dst i mierne, a 44% ogółu badanych oceny bardzo dobre i oceny dobre. W czasie zebrań rodzicom proponowane są czasopisma i książki pedagogiczne, które mają im pomóc w podnoszeniu kultury pedagogicznej. Część rodziców systematycznie korzysta z biblioteki szkolnej i muszę powiedzieć, że są to rodzice dzieci osiągających dobre i bardzo dobre wyniki w nauce. W ramach współpracy organizowane są także spotkania klasowe z pedagogiem szkolnym i psychologiem z Poradni Wychowawczo-Zawodowej.

Henryk Cudak[ii] w prowadzonych badaniach nad sytuacją rodzinną ucznia przedstawił następujące uogólnienia wskazujące, że osiągnięcia szkolne dzieci zależą od:

  • wiedzy pedagogicznej i psychologicznej rodziców,
  • świadomości zadań i ról wychowawczych,
  • umiejętności wychowawczych rodziców,
  • współpracy rodziców ze szkołą.

Podsumowując rozdział 3 i wpływ środowiska rodzinnego na osiągnięcia dzieci w nauce szkolnej i osobowość dziecka trzeba po­wiedzieć, że rodzina ma podstawową i główną rolę w zaspokojeniu potrzeb dzieci, w stworzeniu jak najbardziej sprzyjających warunków atmosfery wychowawczej, co przyczynia się do prawidłowego rozwoju dziecka pod każdym względem.

Środowisko rodzinne bowiem  jako pierwsze i najbliższe najintensywniej oddziałuje na dziecko na dziecko, przetwarzając jego cechy wrodzone, temperamentalne i biopsychiczne w cechy nabyte, które z kolei wpływają na postawę dziecka, jego nawyki i zasady postępowania.[iii]

W przeprowadzonych badaniach występują różnice w osiąg­nięciach szkolnych poszczególnych uczniów, a także w ich sytuacji rodzinnej, w skład której wchodzą głównie warunki kulturalne, miesz­ka­niowe, atmosfera wychowawcza i stosunek rodziców do dziecka. Czynniki te wywierają bezpośredni wpływ na pracę dziecka oraz wpływ pośredni na rozwój sprawności intelektualnych oraz postaw społecznych i uczuciowych. Szczególnie negatywną rolę w kształtowaniu powodzenia szkolnego uczniów odgrywa niski poziom kulturalny rodziców oraz złe warunki mieszkaniowe.

Nie sprzyjające uczeniu się warunki zewnętrzne wywołują najpierw zmęczenie uczniów, które staje się bezpośrednią przyczyną pogorszenia się.[iv]

Opieka wychowawcza nad dzieckiem w rodzinie, a także zainteresowanie nim i jego nauką wpływa na stosunek do nauki i osiągane wyniki.

Negatywne czynniki sytuacji rodzinnej dziecka wywierają niekorzystny wpływ na jego pracę szkolną zwłaszcza, gdy występują zespołowo, warunkując się wzajemnie i wzmacniając negatywne efekty swego oddziaływania. Także odrzucenie przez rodziców wpływa ujemnie na rozwój, psychiczny dzieci. Jak więc widzimy czynniki te stanowią zespół bardzo poważnie obciążający dziecko i dlatego należy zadać pytanie: co można i trzeba zrobić, aby poprawić sytuację dziecka w rodzinie? Samo to, że wiemy nie wystarczy. Trzeba poznać jak najdokładniej sytuację uczniów z problemami rodzinnymi i przyczynić się do ich likwidacji poprzez życzliwą współpracę z domem rodzinnym i tworzenie jak najbardziej sprzyjających rozwojowi sytuacji w szkole warunków. Nie można doprowadzić do sytuacji, która ma miejsce w poniższym cytacie „jeśli dziecko wciąż słyszy, że jest głupie, tępe, …, że wszystko robi źle, chociaż byłoby tylko onieśmielone i na skutek tego zahamowane umysłowo, z czasem staje się naprawdę zgaszone, otępiałe, zahamowane w rozwoju.[v]

Według „Raportu o sytuacji rodzin polskich”[vi]:

  • obniża się poziom aktywności zawodowej ludności Polski;
  • zwiększa się odsetek rodzin tylko z jedną osobą pracują oraz rodzin, w których nikt nie pracuje;
  • zwiększa się liczba rodzin, dla których podstawą egzystencji są świadczenia społeczne, (są to zarówno rodziny, dla których świadczenia te stanowią podstawowe źródło utrzymania, jak i rodziny uzupełniające w ten sposób swoje dochody uzyskiwane z tytułu pracy).

[i] M. Tyszkowa, Czynniki determinujące pracę szkolną dziecka, Warszawa 1964, s. 158-159.

[ii] H. Cudak, Szkice z badań nad rodziną, Warszawa, 1995 r.

[iii] H. Smarzyński, Rodzina współczesna jako środowisko wychowawcze, Kraków, 1978 r., s. 11-12.

[iv] Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, PWN, Warszawa 1999 r., s. 282.

[v] M. Grzywczak-Kaczyńska: Ocenianie uczniów [w: Życie Szkoły, nr 3/1961 r., s. 8]

[vi] Raport o sytuacji rodzin polskich, [w: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 1996 r., s. 11]

1
komentarze

1 comment!

  1. rudy pisze:

    W wolnym czasie z chęcią przeglądam tą stronkę!

Reply

You must be logged in to post a comment.