Warunki pracy dydaktycznej

Założenia:
a) pedagogiczno-dydaktyczne metody nauczania, poglądowość, aktywizowanie uczniów, materiał nauczania, dzień pracy w zakładzie produkcyjnym;
b) społeczne, stosunek ucznia do nauczyciela, do klasy i do swoich kolegów;
c) specjalne miejsce pracy, sprzęt, frekwencja szkolna, zewnętrzne warunki pracy dydaktycznej nauczyciela, a mianowicie:
– różnorodne braki interesującego systemu szkolnego, na przykład niedostateczne powiązanie różnych typów szkół, nieprzystosowanie szkoły do wymagań współczesnej nauki i techniki itp.;
– nieprzystosowanie programów nauczania do możliwości intelektualnych oraz społecznie uwarunkowanych zainteresowań i potrzeb dzieci i młodzieży;
– brak podręczników szkolnych lub ich nieodpowiedni poziom, pod względem merytorycznym i metodycznym;
– niedostateczne wyposażenie szkół i pracowni przedmiotowych w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe;
– trudne warunki organizacyjne szkół, a przede wszystkim dwuzmianowość i trójzmianowość nauczania, nadmierna liczba uczniów w klasach, nieracjonalna organizacja zajęć szkolnych itd.;
– różnorakie niedociągnięcia w dziedzinie systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
Do drugiej grupy można zaliczyć te wszystkie przyczyny, które wiążą się z działalnością dydaktyczną nauczyciela, a przede wszystkim:
a) błędy oraz usterki metodyczne i wychowawcze wynikające z niedostatecznej znajomości uczniów;
b) błędy oraz usterki metodyczne i wychowawcze wynikające z braku dostatecznej opieki nad uczniami opóźnionymi w nauce;
c) nieprzygotowanie się do lekcji, zaniedbywanie samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji, itd.
Trzecia grupa to przyczyny związane z wadliwą pracą ucznia, dlatego one mogą mieć charakter bądź obiektywny, na przykład duża odległość miejsca zamieszkania od szkoły, brak odpowiednich warunków do odrabiania lekcji w domu, zły stan zdrowia itp. bądź subiektywny, a więc niechętny stosunek do nauki, lenistwo, lekceważenie obowiązków szkolnych, itd.

[Cz. Kupisiewicz: Niepowodzenia dydaktyczne. PWN, Warszawa, s. 38-45]

1 komentarz do wpisu “Warunki pracy dydaktycznej”

Dodaj komentarz