Techniki badawcze w pedagogice

Techniki badawcze według A. Kamińskiego1 to czynność praktyczna, regulowana starannie wypracowanymi dyrektami, pozwalającymi na uzyskanie optymalnie sprawdzalnych informacji, opinii, faktów.

T. Plich następująco definiuje pojęcie odpowiadające zastosowanym przeze mnie technikom:

Wywiad według T. Plicha „jest rozmową badającego z respondentami według opracowanych wcześniej dyspozycji. Służy głównie do poznania faktów, opinii i postaw danej zbiorowości. Materiał uzyskany drogą wywiadu pozwala ponadto na analizę układów i zależności między zjawiskami”.

Fragment jednej z prac: „Ponieważ w badaniach przeprowadzonych dla potrzeb tej pracy posłużyłam się techniką wywiadu z nauczycielem, zachodziła potrzeba zastosowania kwestionariusza wywiadu, służącego do realizacji tej techniki. Jest to opracowany zbiór pytań otwartych, przeznaczony dla badanego, w tym przypadku dla nauczyciela. Wywiad z nauczycielem miał charakter pośredni, gdyż na podstawie udzielonych wypowiedzi gromadziłam informacje o dziecku i jego rodzicach, nie zaś o nauczycielu.”

[A. Kamiński Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej Wrocław 1974 Ossolineum s. 56]

[T. Plich Metodologia pedagogiczna badań środowiskowych Wrocław 1971 PWN s. 88]

5/5 - (2 głosów)

Dodaj komentarz