Podział rodzin zastępczych

Podział rodzin zastępczych wg ustawy o pomocy społecznej (Art. 74[1]):

  • spokrewnione z dzieckiem – w których opiekę i wychowanie nad dzieckiem przejmują członkowie rodziny dziecka, np. dziadkowie, wujostwo lub rodzeństwo;
  • niespokrewnione z dzieckiem – które są z punktu widzenie prawa obce dla dziecka;
  • zawodowe niespokrewnione z dzieckiem:

a) wielodzietne – w których umieszcza się w tym samym czasie nie mniej niż  troje i nie więcej niż sześcioro dzieci; w razie konieczności umieszczenia w rodzinie licznego rodzeństwa określona powyżej liczba dzieci może się zwiększyć,

b) specjalistyczne – w tych rodzinach umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci z różnymi dysfunkcjami lub problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji; w tym samym czasie w tego typu rodzinie może przebywać nie więcej niż troje dzieci,

c) o charakterze pogotowia rodzinnego – w takiej rodzinie umieszcza się nie więcej niż troje dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka, nie dłużej niż 12 miesięcy; w szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka może być przedłużony, jednak nie więcej niż o kolejne trzy miesiąca; rodzina ta nie może odmówić przyjęcia dziecka w wieku do 10 lat, jeżeli zostało doprowadzone przez policję – w tej sytuacji dziecko przebywa w tej rodzinie do czasu wydania orzeczenia przez sąd opiekuńczy.

Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej[2] następującego typu:

a) interwencyjnego (§ 4) – to placówka przyjmująca dzieci w sytuacjach natychmiastowego rozpoczęcia sprawowania opieki i wychowania. Zapewnia ona doraźną opiekę na czas trwania sytuacji kryzysowej, dostęp do kształcenia, opiekę i wychowanie do czasu powrotu do rodziny naturalnej lub umieszczenia dziecka w innej placówce, dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

b) rodzinnego (§ 5) – to placówka tworząca wielka rodzinę dla dzieci, którym nie znaleziono rodziny zastępczej lub przysposabiającej. Wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się, umożliwia wspólne wychowanie i uczenie się licznemu rodzeństwu, zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych, ustala zasady kontaktów dziecka z rodzicami w porozumieniu z sądem, centrum pomocy i ośrodkom adopcyjno-opiekuńczym,

c) socjalizacyjnego (§ 6) – to placówka zapewniająca dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb. Placówka ta zapewnia zajęcia: korekcyjne, wychowawcze, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym rehabilitację i zajęcia specjalistyczne. Placówka ta zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych, podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej, pracuje z rodziną dziecka, organizuje dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki w środowisku, grupy usamodzielniające oraz kontakt z rodzinami zaprzyjaźnionymi.

Istnieje także możliwość wspierania funkcji opiekuńczych rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego[3]. Placówki te wspierają rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, zapewniają pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami, współpracują ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Placówki wsparcia dziennego dzielimy na:

a) placówki opiekuńcze, do których zaliczamy koła zainteresowań, świetlice, kluby, ogniska wychowawcze,

b) placówki specjalistyczne, w których jest realizowany program psychokorekcyjny, psychoprofilaktyczny, do których należy terapia pedagogiczna, psychologiczna, rehabilitacja, resocjalizacja.

Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy[4] to ośrodek lub zespół wsparcia rodziny naturalnej, prowadzący poradnictwo dla dzieci i rodziców oraz terapię rodzinną, w tym dla rodziców dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Inicjuje i wspomaga zastępcze formy opieki i wychowania rodzinnego. Prowadzi działalność diagnostyczno-konsultacyją, w wyniku której kwalifikuje i szkoli kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub adopcyjnej, prowadzi poradnictwo rodzinne i terapię rodzinną dla dzieci i rodziców dzieci umieszczonych w rodzinnej opiece zastępczej.

Placówki opiekuńczo-wychowowcze, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze oraz jednostki poradnictwa specjalistycznego mogą mieć charakter  zarówno publiczny jak i niepubliczny.


[1] Ustawa o pomocy społecznej z dnia 24.03.2004 r. z późn. zm. (stan aktualny na dzień 02.04.2008 r.).

[2] Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.02.2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Ustawa o pomocy społecznej z dnia 24.03.2004 r. z późn. zm. Art. 80, (stan aktualny na dzień 09.04.2008 r.).

[3] Ustawa o pomocy społecznej z dnia 24.03.2004 r. z późn. zm. Art. 71 (stan aktualny na dzień 09.04.2008 r.).

[4] Tamże.

5/5 - (2 głosów)

Dodaj komentarz