Małopolski model Konferencji Grupy Rodzinnej

Województwo małopolskie wypracowało własny model Konferencji Grupy Rodzinnej. Jest on oparty na systemie pomocy społecznej i stąd rekrutowani są koordynatorzy. Istotną rolę przyjmuje tu pracownik socjalny, który zgłasza rodzinę do KGR, a następnie monitoruje realizację planu. Zaznaczyć należy, iż koordynator (zazwyczaj pracownik socjalny) jest osobą nie związaną z rodziną. Stosuje się regułę, iż koordynator pracuje na terenie innej jednostki organizacyjnej lub innego rejonu (np. innego Ośrodka Pomocy Społecznej). Model wypracowany w Małopolsce charakteryzuje się elastycznością oraz indywidualnym podejściem i pomysłowością koordynatorów. Model przedstawia się następująco:

Źródło: opracowanie własne.

Model krakowski KGR jest zasadniczo zbliżony do tego, który przedstawił Przeperski. Główna różnica polega na braku Centrum KGR w tym modelu oraz rozbudowie etapów konferencji[1].

Obecnie krakowski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wdraża Konferencję Grupy Rodzinnej jako metodę pracy socjalnej. Idea wydaje się być słuszna, gdyż ta grupa zawodowa ma bardzo dobrze zdiagnozowaną sytuacje rodzinną, materialną, zawodową, zdrowotną i mieszkaniową wielu rodzin wymagających wsparcia oraz posiada szeroki zakres wiedzy i umiejętności służących skutecznej pomocy. Koordynator KGR krakowskiego MOPS – Pani Irena Łanka-Fryt – mówi, że pracownicy socjalni „wręcz predestynują do roli osób zgłaszających”[2]. Rola pracownika socjalnego w KGR[3] przedstawia się następująco:

 1. na etapie przygotowania do konferencji:
  • kontakt z koordynatorem KGR i omówienie przypadku,
  • zapoznanie rodziny z metodą KGR,
  • formalne zgłoszenie rodziny (na formularzu – załącznik nr 2),
  • współpraca z koordynatorem przy przygotowaniach do KGR;
 2. na etapie przeprowadzania konferencji:
 • krótkie, treściwe przedstawienie informacji o problemie rodziny (w tym także omówienie zasobów i braków tej sytuacji, wyjaśnienie odpowiedzialności prawnej rodziny, np. za osobę w rodzinie, i jej ograniczeń, podanie informacji o możliwości uzyskania pomocy bez wpływania na opinie rodziny),
 • opuszczenie miejsca konferencji i zostawienie rodziny samej, ale pozostawanie w kontakcie w razie takiej potrzeby rodziny,
 • zaakceptowanie bezpiecznego planu przygotowanego przez rodzinę bądź wyjaśnienie niezgodności i braku bezpieczeństwa,
 1. na etapie po zakończeniu konferencji:
 • jeśli rodzina przygotuje bezpieczny plan i nie prosi o pomoc od systemu pomocy społecznej należy zakończyć kontakt z rodziną,
 • jeśli rodzina przygotuje bezpieczny plan i prosi o pomoc os systemu pomocy społecznej należy takie pomocy udzielić.

Mszana Dolna jako pierwsza gmina w Polsce wpisała metodę Konferencji Grupy Rodzinnej do Gminnej Strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2006-2015 oraz do Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. Ewaluacja strategii i uchwały wskazuje, iż Konferencja Grupy Rodzinnej nie została przeprowadzona z uwagi na to, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie pozyskał na ten cel środków finansowych[4]. Znaczącym jednak jest sam fakt wpisania KGR do strategii gminnej.


[1] Etapy modelu KGR zaproponowała Katarzyna Mimiec, Pomoc rodzinie dotkniętej przemocą z wykorzystaniem metody Konferencja Grupy rodzinnej, w es.O.es nr 2/2007 r., s. 19.

[2] I. Łanka-Fryt, Praca z rodziną  metodą konferencji Grupy Rodzinnej, w: es.O.es, Nr 4/2007, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, s.23.

[3] M. Zykubek, Konferencja Grupy Rodzinnej jako jedna z form pomocy rodzinie w kryzysie, Materiały szkoleniowe przygotowane na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Szkolenie nt. Konferencja Grupy Rodzinnej odbywało się w Krakowie w dniach 27-28.09.2007 r.

[4] Raport z realizacji uchwał Rady MiastaGminnej strategii rozwiązywania problemów społecznychiGminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzinąza 2007 rok.

5/5 - (3 głosów)

Dodaj komentarz