Funkcje opiekuńczo-wychowawcze szkoły

Poniżej przezentujemy zakończenie jednej z prac licencjackich.

Celem niniejszej pracy było ukazanie działalności opiekuńczo ? wychowawczej Szkoły Podstawowej w Stąporkowie. Badaniami objęto 62 uczniów w wieku 13 i 14 lat oraz 32 nauczycieli tej placówki.

Głównym problemem pracy było wykazanie, w jaki sposób szkoła ta realizuje funkcje i zadania opiekuńczo ? wychowawcze.

Jak powszechnie wiadomo szkoła jest, drugim obok domu, środowiskiem wychowawczym. Dzięki niej dziecko poznaje otaczającą je rzeczywistość i zwiększa się krąg jego interkacji społecznych. Dlatego też szkoła jest ważnym ogniwem procesu socjalizacji młodego pokolenia.

W szkole uczeń jest nie tylko podmiotem edukacji, ale również obiektem ciągłego wychowania i opieki ze strony pracowników tej placówki. Często szkoła stanowi teren działań  wychowawczo ? opiekuńczych skierowanych na ucznia i jego rodzinę, jest miejscem kompensowania braków środowiskowych swoich wychowanków.

Zebrane materiały oraz opinie pracowników i rodziców dostarczyły cennych informacji, wzbogaciły wiedzę o wychowankach oraz umożliwiły uzyskanie odpowiedzi na podstawowe problemy.

Hipoteza główna pracy zakłada, że szkoła realizuje wszystkie założone funkcje i zadania opiekuńczo ? wychowawcze. Na podstawie przeprowadzonych badań i obserwacji należy stwierdzić, że jest ona prawdziwa. Badana placówka, jak większość, boryka się z trudnościami natury finansowej, jednak w miarę możliwości stara się wypełniać wszystkie swe funkcje i zadania.

Problematyka wychowania znalazła odzwierciedlenie przede wszystkim w planach pracy szkoły. Zadania, jakie szkoła postawiła sobie w tym zakresie dotyczą: bezpiecznego poruszania się po drodze, współpracy z rodzicami, przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu, uczestnictwa uczniów w życiu kulturalnym. Zadania te są realizowane w codziennej pracy wychowawczej badanej szkoły.

Na podstawie wiadomości zaczerpniętych z badanych dokumentów, wywiadów z pracownikami szkoły i własnych obserwacji stwierdzono, że działalność opiekuńcza placówki jest dobrze realizowana. Przejawia się ona następująco: udzielanie zapomóg materialnych potrzebującym uczniom, prowadzenia akcji dożywiania, pomoc w odrabianiu prac domowych, organizowanie zajęć na świetlicy, ujawnianie i rozwijanie zainteresowań uczniów, a także kierowanie poszczególnych uczniów do specjalistycznych instytucji opiekuńczych.

Praca wychowawcza Szkoły Podstawowej w Stąporkowie realizowana jest natomiast przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych w świetlicy i na powietrzu, organizowanie wycieczek, wyjść do kina i teatru, a także przez pogadanki i wykłady propagujące pozytywne wzorce zachowań.

Na podstawie wypowiedzi uczniów można stwierdzić, że sposób realizacji wyżej wymienionych zadań przez badaną placówkę zaspokaja w pełni ich potrzeby i oczekiwania. Powodują one zacieśnienia kontaktów między uczniami, a także rozwijają ich zainteresowania i zamiłowania.

Rodzice także są zwolnieni z działalności opiekuńczo ? wychowawczej szkoły. W miarę swoich możliwości starają się utrzymać ciągły kontakt z nauczycielami i wychowawcami, a nawet pomagają w organizowaniu wyjazdów i wycieczek uczniów oraz uczestniczą we wszelkich uroczystościach szkolnych.

Na podstawie przeprowadzonych badań i obserwacji należy stwierdzić, że opisane działania podejmowane przez badaną placówkę wpływają korzystnie na wyniki pracy dydaktycznej nauczycieli. Powodują one bowiem lepsze samopoczucie wychowanków, co z kolei ma wpływ na ich aktywność na zajęciach i przyswajanie wiadomości. Wszelkie formy działalności opiekuńczej i wychowawczej nauczycieli sprzyjają także lepszemu poznaniu się dzieci, integracji grupy, chętnemu podejmowaniu wspólnych zadań oraz wzroście zaufania do nauczycieli i wychowawców.

Wyżej wymienione zadania Szkoła Podstawowa w Stąporkowie stara się realizować w miarę swoich możliwości. Nauczyciele dokładają wszelkich starań, aby zrekompensować pewne braki i niedociągnięcia w wyposażeniu szkoły. Rozumieją oni bowiem, że dziecko i jego przyszłość są najważniejsze w pracy pedagogicznej.

1 komentarz do wpisu “Funkcje opiekuńczo-wychowawcze szkoły”

Dodaj komentarz