Funkcja dydaktyczna wycieczki szkolnej

Funkcja dydaktyczna wycieczki sprowadza się do bezpośredniego zaznajomienia uczniów z określonymi przedmiotami, często w ich naturalnych środowiskach, ze zjawiskami i procesami przyrodniczymi, technicznymi, społecznymi i kulturalnymi pod kątem widzenia wcześniej ustalonych celów pedagogicznych. Jej skuteczność zależy więc w dużym stopniu od prac przygotowawczych, a zwłaszcza od sprecyzowania zadań, które poszczególni uczniowie lub ich grupy mają wykonać po to, aby następnie wyniki swej pracy mogli przedstawić na lekcji całej klasy.

Wycieczka podobnie jak praca domowa uczniów, stanowi integralny składnik procesu nauczania – uczenia się. W szczególności służy ona realizacji tych zadań dydaktycznych, których na lekcji nie można wykonać w sposób skuteczny, zrozumiały dla uczniów, poglądowy. Dobrze przygotowana i prowadzona wycieczka sprzyja nie tylko osiągnięciu określonych celów dydaktycznych, lecz również wychowawczych, zwłaszcza umocnieniu kolektywu klasy, lepszemu poznaniu uczniów przez nauczyciela itp.

Planowe i racjonalne zadawanie zapewnia nie tylko poprawne odrobienie przydzielonej pracy, ale zarazem wdraża ucznia do ekonomicznych metod uczenia się, a tym samym przysposabia go do samokształcenia. Takie czynności ucznia, jak organizacja pracy w domu oraz metody i technika uczenia się, są w pewnym stopniu konsekwencją stosowanych metod zadawania.

Na podstawie badań stwierdzono, że stopień realizacji tych funkcji dydaktycznych w dużej mierze zależy od nauczyciela. Przeciążenie uczniów nadmierną ilością prac domowych, zlecanie im do wykonania zadań, które przekraczają ich możliwości, niedostateczne przygotowanie ich do samodzielnej pracy w domu – oto czynniki, które utrudniają im tę pracę i zniechęcają do nauki, obniżając tym samym efekty dydaktyczno-wychowawczej działalności szkoły.

[K. Lech: System nauczania. PWN, W-wa, 1964, s. 123

J. Zborowski: Nauka domowa ucznia szkoły średniej. PWN, Warszawa, 1975, s. 29-48]

5/5 - (2 głosów)

Dodaj komentarz