Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych w percepcji kuratorów – bibliografia

 1. Banaszek A., Aspekty socjalne w pracy kuratorów zawodowych dla dorosłych, „Praca Socjalna” 2004, nr 2;
 2. Bielicki E., Z problematyki resocjalizacyjnej: patologia społeczna, patologia indywidualna, etiologia kryminalna, kara, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz 2005;
 3. Borowski R., Wysocki D., Instytucje wychowania resocjalizującego Novum, Płock 2001;
 4. Gromek K., Kuratorzy sądowi: komentarz do ustawy z 27 lipca 2001 r. /. Stan prawny na dzień 1 marca 2002 r., Wydaw. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002,
 5. Hołyst B, Kryminologia, Wydaw. Prawnicze, Warszawa 2001;
 6. Hołyst B., Pschologia kryminalistyczna, Lexis Nexis, Warszawa 2004;
 7. Iwański Z., Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej, Wydaw. Nauk. NOVUM, Płock 2003.
 8. Jankowiak R., Poradnik prawny kuratora rodzinnego i nieletnich; ŁWSH, Żary: „Monogram”, 2006
 9. Kalinowski M., Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i pozaeuropejskich, APS, Warszawa 2005;
 10. Kalinowski M., Zarys metodyki pracy kuratora sądowego. [w:] F. Kozaczuk, B. Urban (red.), Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, Rzeszów 2004.
 11. Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa 2006.
 12. Konopczyński M., Teoretyczne podstawy metodyki kulturo technicznych oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich, PWN, Warszawa 2006.
 13. Kozaczuk F., Mieczysława Radochoński M.(red.), Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 2000;
 14. Kuziora G., Analiza porównawcza stresu zawodowego społecznych kuratorów dla dorosłych oraz funkcjonariuszy służby więziennej, ?Opieka Wychowawcza? 2006 nr 3/4,
 15. Kwieciński Z., Śliwierski B., Pedagogika T.I., PWN, Warszawa 2004;
 16. Kwieciński Z., Śliwierski B., Pedagogika T.II, PWN, Warszawa 2004;
 17. Lipski J., Andrzej Chodyra A. (red.) Kurator w społeczeństwie obywatelskim: biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu BISE, Warszawa 2003;
 18. Lordowski K., Rola społecznych kuratorów sądowych w warunkach nowych uregulowań w zakresie kurateli, „Edukacja Dorosłych” 1999, nr 2;
 19. Machel H., Psychospołeczne uwarunkowania pracy resocjalizacyjnej personelu więziennego, WUG, Gdańsk 2001;
 20. Moczydłowska J., Pełszyńska I., Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas 6 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, Fosze, Rzeszów 2004;
 21. Murdecka I., Z zagadnień pedagogiki resocjalizacyjnej, Uniwersytet Opolski, Opole 2004.
 22. Nowak A., Wybrane obszary działalności rodzinnych kuratorów sądowych, „Opieka, Wychowanie, Terapia” 1999, nr 3;
 23. Opora R., Rola sędziów i kuratorów w resocjalizacji nieletnich, Wydaw. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk 2006;
 24. Płacheta E. (red.), Kuratorzy sądowi: zbiór przepisów ze skorowidzem, Kantor Wydaw. Zakamycze. Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006;
 25. Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna, Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, ASP, Warszawa 2005.
 26. Sawaściuk E., Kurator to sprzymierzeniec, a nie wróg, „Gazeta Szkolna” 2006, nr 46.
 27. Szczęsny W.W., Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. Warszawa 2003.
 28. Urban B., J.M. Stanik, Resocjalizacja. Tom I, WSPR – PWN, Warszawa 2007.
 29. Zinkiewicz B., Instytucja kuratora sądowego w systemie opieki profilaktyki i resocjalizacji, „Nauczyciel i Szkoła” 2004 nr 3/4.
 30. Żebrowski J. (red.), Zjawisko patologii społecznej i zachowań dewiacyjnych młodzieży, GWP, Gdańsk 2001.

Dodaj komentarz