Charakterystyka próby badawczej

Analizę wyników badań rozpoczęto od charakterystyki próby badawczej mając na uwadze zmienną społeczną (staż pracy), która to zmienna potencjalnie może różnicować postrzeganie metody Konferencja Grupy Rodzinnej, dostrzeżenie możliwości pozytywnego wpływu metody na rodzinę, profesjonalistów oraz system pomocy dzieciom i rodzinie, postrzeganie jej silnych i słabych stron oraz trudności wdrażania metody w istniejący system pomocowy.

Specyfika omawianych badań polega na ujęciu oceny Konferencji Grupy Rodzinnej z punktu widzenia opinii przedstawicieli instytucji działających w obszarze pomocy społecznej. Dokonując analizy statystycznej uzyskanych wyników postanowiłam podzielić zebrany materiał według jednej zmiennej niezależnej, a mianowicie według stażu pracy. Staż pracy respondentów podzieliłam na dwie kategorie: 1-5 lat pracy oraz 6 i więcej lat wykonywania zawodu. Podział ten służy zbadaniu zaistniałych różnic dotyczących metody Konferencji Grupy Rodzinnej, możliwości jej pozytywnego wpływu na rodziną, profesjonalistów oraz system pomocy rodzinie, postrzegania jej możliwych efektów, a także dostrzeżenia jej mocnych i słabych stron oraz możliwych problemów dotyczących wdrażania metody do istniejącego systemu pomocowego.

Średnia stażu pracy wśród osób badanych wyniosła w przybliżeniu 7,2 lat.  Wśród kategorii stażu pracy od 1-5 lat średnia stażu pracy wynosi 2,8 lat,  natomiast w kategorii 6 lat i więcej stażu pracy średnia wynosi 14,99 lat. Cztery osoby w drugiej kategorii stażu pracy miały ponad 20 lat pracy zawodowej.

W badaniach wzięło udział łącznie 47 osób (45 kobiet, 2 mężczyzn). Badana próba charakteryzuje się tym, iż zdecydowana większość respondentów posiada wyższe wykształcenie (39 osób), pozostałych 8 osób posiada wykształcenie średnie i większość z tych osób kontynuuje naukę w szkole wyższej. Respondenci są pracownikami Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Placówek Resocjalizacyjnych i Placówek Socjalizacyjnych.

Badania przeprowadzono wśród osób odbywających szkolenie na koordynatorów Konferencji Grupy Rodzinnej. Badania zostały przeprowadzone na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie w 2006 i 2007 roku.

Biorąc pod uwagę kryterium stażu pracy respondentów wyodrębniono dwie kategorie: 1-5 lat pracy i 6 i więcej lat pracy. Okazało się, że nieznacznie większa liczba  respondentów reprezentuje grupę 1-5 lat stażu pracy (n=25, 53 %) natomiast kategorię 6 i więcej lat stażu pracy reprezentują 22 badane osoby (47 %).

Rozkład proporcji respondentów wg kryterium stażu pracy przedstawia się następująco (Wykres 1):

Wykres 1.  Rozkład proporcji respondentów wg kryterium stażu pracy (N=47)

Źródło: badania własne.

Reasumując, charakterystyka badanej próby dokonaną ze względu na podstawową zmienną wskazuje na jej wystarczające zewnętrzne zróżnicowanie, a zatem pozwala wysunąć przypuszczenie, iż zmienna ta będzie różnicowała postrzeganie metody Konferencja Grupy Rodzinnej.

Przedstawienie metody Konferencji Grupy Rodzinnej oparte zostanie na podstawie potencjalnego wpływu KGR na rodzinę, profesjonalistów oraz system pomocy dziecku i rodzinie, próbie odpowiedzi na pytanie czy taka metoda jest wartościową propozycją dla rodziny oraz zaprezentowanie najsilniejszych argumentów przemawiających za wprowadzeniem Konferencji Grupy Rodzinnej do systemu pomocy dziecku i rodzinie.

5/5 - (2 głosów)

Dodaj komentarz