Zadawanie pracy domowej

W jednej z prezentowanych przez nas prac ważnym zagadnieniem jest zaniedbanie kontroli lub powierzchowne jej traktowanie. W. Polak rozpatruje kontrolę jako jeden z czynników umożliwiających właściwe funkcjonowanie nauki domowej. Wskazuje na fakt, że kontrola nie spełnia swojej roli, nie uczy młodzieży systematyczności, dokładności w odrabianiu zadań, jeżeli potraktuje się ją zbyt formalistycznie. Jan Zborowski ujmując jakość kontroli lub powierzchowność jej traktowania uważa, że demoralizuje ona i przyzwyczaja do lekceważenia obowiązków szkolnych. Uczeń zaczyna odrabiać lekcje niestarannie, pracuje nieregularnie, a czasem nawet całkiem przestaje się uczyć. W wyniku tego powstają zaległości. Dziecko traci orientację w nowym materiale lekcyjnym, opóźnia się w nauce. Autor zwraca uwagę na rezultaty niewłaściwej kontroli, ale nie podaje konkretnych badań naukowych na poparcie tych twierdzeń. Czesław Kupisiewicz w niewłaściwej kontroli widzi jedną z przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce.

W węższym zakresie poruszany jest w literaturze problem dotyczący braku indywidualizowania doboru zadań domowych. Chociaż autorzy podkreślają konieczność indywidualizacji, to jednak nie popierają swego stanowiska rzetelnymi, wszechstronnymi badaniami i wnikliwą refleksją nad materiałem dotyczącym zagadnienia. Jan Zborowski uważa, że taka forma pracy warunkuje wykonanie zadania samodzielnie i poprawnie przez wszystkich uczniów. Zachęca do nauki ucznia słabszego, pobudza leniwego itd. Prace zadawane uczniom do domu winny być rozłożone i dostosowane do ich możliwości. Mają one mobilizować ucznia do wysiłku i zaprawić go do systematycznej pracy, dlatego winny być staranne przemyślane i zaplanowane. Prace domowe winny być systematycznie kontrolowane i oceniane przez nauczycieli. Olbrzymią rolę w procesie uczenia się odgrywają kary i nagrody. Skuteczne uczenie się jest zależne od nagród i kar.

Zadawanie pracy domowej:

a) powinno być celowe i dokładne;

b) powinno wiązać szkolną i domową naukę ucznia w jednolity proces nauczania ;

c) stanowi dokładnie zaplanowaną część lekcji;

d) dobre zadawanie przygotowuje uczniów do samodzielnego wykonania pracy;

e) dobre zadawanie uwzględnia zasadę dostosowania wymagań do sił i możliwości ucznia.

Jeśli chodzi o rezultaty nauki – uczenia się poważną rolę odgrywa zdyscyplinowanie wewnętrzne, szczególnie intensywna koncepcja uwagi oraz pewien upór w dążeniu do realizacji jasno wytkniętego celu. Wniosek dla dydaktyki szkolnej: nauczyciel, zadając pracę domową, powinien systematycznie wytyczać cel tej pracy, określać możliwie dokładnie rodzaj i tematykę wymagań oraz daty i formy sprawdzania wyników. Wszelkie przeszkody – zwłaszcza częste przerywanie pracy uczącemu się – wpływają destruktywnie na koncentrację uwagi. Trudno potem znowu się skupić, wrócić do przerwanego zadania, przerwanego wątku w czytanym rozdziale. Ciągłe ponowne skupianie się, ponowne wdrażanie się do pracy po każdej przymusowej przerwie powoduje stan zdenerwowania i stwarza dużą trudność, dla niektórych nawet bardzo dużą – podwaja wysiłek, i tak nielekki. Każda praca ucznia zarówno pisemna jak i przygotowana ustnie powinna być przez nauczyciela starannie sprawdzona, poprawiona i oceniona.

[Cz. Kupisiewicz: Niepowodzenia dydaktyczne. PWN, W-wa, 1965, s. 126
J. Zborowski: Proces nauki domowej ucznia. PZWS, W-wa, 1961]

5/5 - (2 głosów)

Dodaj komentarz