Rodzina współczesna

Rodzina współczesna musi przystosować się od wewnątrz do różnorodnych oddziaływań, niezliczonych i zmiennych czynników, składających się na życie i wypływających na stosunki jednych członków rodziny na drugich. W warunkach korzystnych uczucia miłości, lojalności utrzymana jest harmonia, zaś przy okolicznościach odmiennych, pełnych nadmiernych napięć i konfliktów, powstają wzajemne antagonizmy i wówczas całość rodziny jest zagrożona.
Dziecko potrzebuje do normalnego rozwoju takich warunków, jakie wytwarza jego najbliższe środowisko. Sztuczne warunki mogą być traktowane jako wyjątek, często konieczny, ale nigdy jako reguła.
Niezależnie od przemian, jakim rodzina uległa w procesie rozwoju społecznego, jej funkcja wychowawcza zawsze była uważana za elementarną. Zmian, jakich się w niej dokonały, nie należy traktować jako zmniejszenie się znaczenia rodzinnego środowiska wychowawczego, lecz jako przeobrażenie tej roli, w związku z konieczną adaptacją do nowej sytuacji społeczno-kulturalnej oraz ekonomicznej. Zgodziłabym się tutaj z poglądami R. Wroczyńskiego, który twierdzi, iż „jest bezsporne, że przeobrażenia te nie podważyły roli społecznej rodziny, a jedynie zadania jej określiły w nowy sposób, odpowiadający warunkom i potrzebom współczesnego społeczństwa…” Mimo to, rodzina jako grupa pierwotna, oparta na więzach krwi, pozostaje nadal niezastąpionym ogniwem życia społecznego i jako podstawowa grupa w życiu społecznym jest nadal ośrodkiem kształtowania się podstaw osobowości dziecka.

Rodzina

Ta podstawowa grupa wychowawcza, jest instytucją ogólnoludzką, spotykanych we współczesnych epokach i kulturach, przy czym jest zarazem kategorią historyczną zmieniającą się z upływem czasu. Zmian tych nie należy uważać za spontaniczne. Siłą napędową ich są procesy ekonomiczno-społeczne i kulturowe zachodzące w ramach całego społeczeństwa.

Rodzina a prace z pedagogiki

Najczęściej prace z pedagogiki – czy to licencjackie, czy magisterskie – dotyczą rodziny. Wyjaśnijmy więc sobie na początek to pojęcie.

Rodzina jest naturalnym środowiskiem dziecka, w którym przebywa ono jeszcze na długo przed pójściem do szkoły i do którego chętnie wraca, nawet po osiągnięciu pełnej dojrzałości psychicznej i społecznej. Ma ona decydujący wpływ na kształtowanie się prawidłowego procesu wychowawczego i osobowości dziecka. Środowisko rodzinne jest bowiem głównym terenem funkcjonowania dzieci i ich ustawicznego wychowania. Warto tu przypomnieć, iż w całej historii cywilizacji i kultury nie zdołano stworzyć lepszych warunków wielostronnego rozwoju dzieci, niż jest to możliwe w normalnej rodzinie. Mimo wielkich przeobrażeń, jakie przechodzi rodzina, przekształcając się z tradycyjnej w nowoczesną – jest ona nadal niezastąpioną i podstawową komórką życia społecznego.