Maj 08

Funkcja prokreacyjna rodziny

Rodzina jest jedyną grupą społeczną powiększającą się dzięki funkcjom biologicznym.

?Małżeństwo jest tą instytucją, która ma akceptację społeczną dla współżycia płciowego, pełniącą zarówno funkcję prokreacyjną jak i funkcję zaspokajania potrzeb seksualnych małżonków.?[i]

Zmiany dotyczące funkcji prokreacyjnej obejmują liczebność rodziny czyli jej strukturę. Liczba dzieci w rodzinie wpływa na wzory interakcji i stosunki między członkami rodziny. Poglądy według Bassarda i BoIla:

<Zwykle w małej grupie ma miejsce stała wymiana emocjonalna: doznawanie i obdarzanie uczuciami, przy czym każda osoba jest świadoma poglądów, uczuć innych, a decyzje podejmowane są nieformalnie. Natomiast wzrost liczby członków rodziny powoduje wzrost centralizacji w kierowaniu i wzrost szczegółowych ustaleń w zakresie obowiązków i odpowiedzialności związanych z realizacją zadań. W rodzinach wielodzietnych obserwuje się lepszą współpracę i większą zdolność dostosowywania się u dzieci.>

Rodziny o różnej liczbie dzieci wykazują różnice w stosunkach rodzice – dzieci. W dużej rodzinie czas, energia i uwaga rodziców poświęcana każdemu z dzieci musi i jest z konieczności ograniczona. Rodzice kilkorga dzieci łatwiej mogą zaobserwować różnice indywidualne każdego z dzieci i ocenić poziom jego możliwości. Dzieci są wdrażane do samodzielności, zdobywają większą łatwość współżycia społecznego dzięki praktyce rozwiązywania konfliktów z rodzeństwem. Występuje jednak niedostatek opieki nad dzieckiem, a częstokroć deficyt uzdolnień werbalnych.

W rodzinach małodzietnych ma miejsce częsty kontakt dzieci z rodzicami, a rozmowy i wyjaśnienia sprzyjają wyższemu poziomowi rozwoju intelektualnego. Rodzice często stawiają dzieciom bardzo wysokie cele i normy doskonałości jakie one mają osiągnąć. Mała liczba dzieci pozwala również na wyższy standard życia rodziny, a dzieciom zapewnia lepsze warunki materialne.

[i] E. Żurkiewicz: Niepowodzenia szkolne w opinii naukowców polskich i francuskich, [w: Nowa Szkoła, nr 7/1990 r., s. 236.]

0
komentarze

Reply

You must be logged in to post a comment.