Charakterystyka terenu badań

Badania przeprowadziłam w Domu Dziecka nr 1 w Kielcach. Jest to placówka, która dzieciom pozbawionym trwale lub okresowo opieki rodziny własnej, zastępuje rodzinę, zapewnia opiekę i wychowanie, odpowiednie do potrzeb warunki rozwoju, przygotowuje do samodzielnego życia.

Placówka, realizując zaspokajanie potrzeb dziecka, kieruje się w szczególności:

1)    dobrem dziecka,

2)    poszanowaniem praw dziecka,

3)    potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,

4)    koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych,

5)    potrzebę działań przygotowujących do samodzielnego życia,

6)    potrzebę działań w celu utrzymania więzi dziecka z rodziną i umożliwienia jego powrotu do rodziny.

Placówka realizuje indywidualny plan pracy z dzieckiem, prowadzi kartę pobytu dziecka oraz inną niezbędną dokumentację dotyczącą dziecka i jego rodziny.

Domem dziecka kieruje dyrektor, który powołuje zespół rekwalifikacyjny w skład którego wchodzą:

  • dyrektor placówki jako przewodniczący,
  • pedagog,
  • psycholog,
  • wychowawca,
  • sędzia,
  • przedstawiciel Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego,
  • przedstawiciel Kuratorium Oświaty.

Wychowankowie Domu dziecka podzieleni są na trzy grupy wychowawcze liczące 6 i powyżej wychowanków.

a)     grupa dzieci do 1,5 roku

b)    grupa dzieci od 1.5 do 3 roku

c)     grupa dzieci powyżej 3 roku życia oraz dzieci starsze, które z uzasadnionych przyczyn tu pozostają (powodem może być młodsze rodzeństwo)

W Domu Dziecka opiekę nad dziećmi sprawują:

  • pracownicy pedagogiczni (opiekunki)
  • pracownicy obsługi (salowe)
  • pracownicy służby zdrowia (pielęgniarki)

Osoba zatrudniona w placówce na stanowisku pracownika socjalnego jest odpowiedzialna za pracę z rodziną dziecka, rozpoznaje jego sytuację rodzinną utrzymuje kontakt z instytucjami wspierającymi tę rodzinę, inicjuje działanie niezbędne do unormowania sytuacji rodziny i umożliwienie powrotu dziecka do rodziny. Opiekunka dziecięca opiekuje się dzieckiem do lat 3.

Organem prowadzącym jest Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Dom dziecka świadczy opiekę całkowitą, pracuje cały rok przez wszystkie dni tygodnia. Jest placówką koedukacyjną przeznaczona dla dzieci do lat 3, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do lat 4 i powyżej.

Placówka posiada odpowiednio wyposażone pomieszczenia a w szczególności:

–         gabinet lekarski,

–         gabinet psychologiczny,

–         pomieszczenia gospodarcze dla każdej grupy,

–         pomieszczenia sanitarne,

–         pomieszczenia do pożywania posiłków,

–         plac zabawa połączony z ogrodem,

–         sale zabaw do wychowywania przedszkolnego,

–         sypialnie,

–         sale zabaw.

Na parterze budynku znajdują się pokoje grupy dzieci starszych, ogólna sypialnia dla wychowanków, dwie sale zabaw, sala gimnastyczno-plastyczna, magazyn odzieżowy i żywności dla młodszych dzieci, izolatka dla chorych, gabinet lekarski, psychologiczny, pokój dyrektorski oraz pomieszczenie działu administracyjnego.

Piętro placówki mieści pokoje, pomieszczenia gospodarcze oraz kuchnię mleczną dla najmłodszych. Znajduje się też pralnia, kuchnia, pokój gościnny.

W Domu Dziecka Nr 1 pracuje 47 osoby, w tym 20 osób posiada wykształcenie średnie, pozostali mają wyższe i zawodowe.

Dla wychowanków i opiekunów organizuje się biblioteczkę z zakresu problematyki wychowania, opieki i kształcenia.

Poziom wykształcenia pracowników Domu Dziecka ilustruje tabela numer 1.

Tabela Nr 1. Poziom wykształcenia pracowników Domu Dziecka Nr 1.

Lp. Miejsce Liczba

Wykształcenie

  Zatrudnienia zatrudnionych

Wyższe

Średnie

Zawodowe

1. Dyrektor

1

1

2. Pr. Socjalny

1

1

3. Pielęgniarki

13

13

4. Opiekunki

15

5

10

5. Salowe

4

1

3

6. Wychowawcy

11

11

7. Logopeda

1

1

8. Psycholog

1

1

  Ogółem

47

14

20

13

 

Dodaj komentarz