Zadania wychowania

Inne określenia zadań wychowania można znaleźć w różnych publikacjach pedagogicznych. Jest to rozumiana w następujących kategoriach[1]:

–                   wychowanie jako kształtowanie systemu wartości u dzieci i młodzieży,

–                   wychowanie jako dialog i spotkanie ludzi opierające się na wolności jako podstawie, że proces wychowawczy jest spotkaniem dwóch wolnych jednostek, szanujących się i tolerancyjnych wobec siebie i drugiego człowieka,

–                   wychowanie jako pobudzanie i ukierunkowanie rozwoju dziecka ? człowieka oraz otwieranie możliwości rozwojowych każdej osoby,

–                   wychowanie jako wspomaganie samowychowania i rozwoju dziecka, jego samodzielności, dojrzałości społecznej i odpowiedzialności.

Większość dzieci pozostaje nadal w kręgu wpływów wychowawczych domu rodzinnego, inna staje się jednak  ich pozycja w rodzinie, zmieniają się obowiązki, wymagania i przywileje. Szkoła staje się odrębną, wysuwającą się na plan pierwszy dziedziną działalności dziecka, a szkoła ? nowym terenem jego aktywności. W tym stadium szkoła zaczyna pełnić rolę drugiego- obok rodziny-środowiska wychowawczego, które w sposób bezpośredni wywiera wpływ na rozwój dziecka. Działalność wychowawcza szkoły ma jednak, w odróżnieniu od wychowania w rodzinie, charakter czynności planowych, realizujących z góry wyznaczone i określone cele i zadania. Programy wychowawcze szkół różnego typu i stopnia, na równi z odpowiednimi programami nauczania, ukierunkowują pracę grona pedagogicznego z dziećmi i młodzieżą[2].


[1] M. Przetacznikowa, Z. Włodarski, Psychologia wychowania, Warszawa 1983, s. 551
[2] (J. P. Sawiński, Dokąd zmierza wychowanie szkolne, ?Nasza Szkoła?, 1996, nr 3, s. 3-5

Dodaj komentarz