Potencjalny wpływ metody Konferencja Grupy Rodzinnej (KGR) na rodzinę, profesjonalistów

Potencjalny wpływ KGR zostanie oparty o wyniki badań dotyczących takich zagadnień jak wartości tej metody dla rodzin, kontaktu wcześniejszego respondentów z tą metodą, jej potencjalnego wpływu na rodzinę, profesjonalistów oraz system pomocy rodzinie. Przedstawię również argumenty przemawiające za wprowadzeniem tej metody do polskiego systemu pomocy rodzinie.

Poniższy wykres (Wykres 2) zawiera odpowiedzi na pytanie czy spotkał/a się Pan/Pani z metodą Konferencja Grupy Rodzinnej przed szkoleniem?

Wykres 2. Kontakt respondentów z metodą Konferencja Grupy Rodzinnej przed szkoleniem (N=47)

Źródło: badania własne.

W badanej populacji osób uczestniczących w szkoleniu na koordynatorów Konferencji Grupy Rodzinnej większość osób nie spotkała się z tą metodą przed szkoleniem. Spośród 47 respondentów 28 (60 %) nie spotkało się wcześniej z metodą, a 19 (40 %) osób tak.

Tabela 1. Kontakt respondentów z metodą KGR przed szkoleniem wg kryterium stażu pracy (N=47)

Kategorie odpowiedzi

1-5 lat stażu pracy

6 i więcej lat stażu pracy

Razem

n

%

n

%

n

%

Tak

11

44%

8

36,36%

19

40%

Nie

14

56%

14

63,64%

28

60%

Razem

25

100%

22

100%

47

100%

Źródło: badania własne.

Dominującą grupę stanowią w każdym przedziale osoby, które nie spotkały się z metodą Konferencji Grupy Rodzinnej przed szkoleniem. W pierwszej i drugiej kategorii stażu pracy rozkład odpowiedzi jest zbliżony do siebie. Napawa pewną nadzieją fakt, że metoda KGR jest wprowadzana w małopolski system pomocy społecznej od 2006 roku i już 40% ankietowanych miało kontakt z metodą przed szkoleniem. Nasuwa się przypuszczenie, iż metoda stanowi nowy, ciekawy pomysł na pracę z rodziną.

Tabela (Tabela 2) poniżej przedstawia odpowiedzi respondentów na pytanie brzmiące: czy metoda Konferencja Grupy Rodzinnej jest wartościową propozycją pracy z rodziną w sytuacji problemowej?

Tabela 2. KGR jako wartościowa propozycja pracy z rodziną wg respondentów (N=47)

Lp.

KGR jako wartościowa propozycja   pracy z rodziną

n

%

1.

Tak

46

97,87%

2.

Nie mam   zdania

1

2,13%

3.

Razem

47

100%

Źródło: badania własne.

Zdecydowana większość respondentów jednogłośnie uznała metodę KGR za wartościową propozycję pracy z rodziną. Aż 98 % badanych tak uważa, żadna z badanych osób nie jest przeciwna i tylko 2 % badanych osób nie ma zdania na ten temat.

5/5 - (2 głosów)

Dodaj komentarz