Wychowanie

Wychowanie jest procesem dynamicznym, które posiada wiele aspektów. Specyficzny wkład w wychowanie i kształtowanie osobowości zanim dziecko przejdzie pod oddziaływanie instytucji wychowujących polega według J. Szczepańskiego na tym, że „rodzina wprowadza dziecko w dziedzinę mowy ojczystej poprzez nauczanie słów, dzięki którym możliwe jest poznanie zachowań ludzi i identyfikowanie przedmiotów świata zewnętrznego, pobudza intelektualnie i dostarcza elementarnego zasobu wiedzy umożliwiającej spostrzeganie i interpretację zjawisk zachodzących w bezpośrednim otoczeniu, kształtuje pojęcie dobra i zła, wpływa na stan równowagi emocjonalnej”.
Powyższe elementy stanowiące o specyficznym wkładzie rodziny w wychowanie dzieci sprawiają, iż w rodzinie kształtują się podstawy światopoglądowe. Rodzina wdraża bowiem określony system wartości, które z kolei pobudzają motywację działania, ukierunkowują wybór drogi życiowej. Realizując cele wychowawcze rodzina umożliwia przekazywanie dziedzictwa kulturowego młodemu pokoleniu. Dzięki niej dziecko zdobywa wiadomości o życiu, kształtuje nawyki i przyzwyczajenia, uczy się umiejętności współżycia z ludźmi, przygotowuje do przyszłej samodzielnej działalności. Ogólny rozwój jednostki ludzkiej uzależniony jest od stanu funkcjonowania czterech czynników:
– wyposażenia anatomiczno-fizjologicznego, z którym człowiek przychodzi na świat,
– wpływów dalszego i bliższego otoczenia społecznego,
– oddziaływań wychowawczych będących wyrazem potrzeb i poziomu kulturalnego społeczeństwa oraz stworzonych przezeń instytucji wychowania
– aktywności własnej.
W zasadzie jak twierdzi H. Izdebska nie ma takiej sfery życia dziecka, w której nie zachodziłyby związki między jego rozwojem, a warunkami i sytuacjami stwarzanymi przez rodziców.
We wszystkich dziedzinach rozwoju dziecka stwierdzić można ogromne wpływy rodziny, jako środowiska wychowawczego.
Decyduje ona nie tylko o stronie materialnej warunków w jakich wzrasta i wychowuje się młode pokolenie, lecz przede wszystkim określa kierunek rozwoju osobowości, wpływa na kształtowanie postaw moralnych i społecznych.
Wprawdzie wychowanie w rodzinie stanowi jeden tylko czynnik rozwojowy, to jednak wpływy jej jako środowiska wychowawczego, można zauważyć w ciągu całego życia dziecka. Wskazują na to zmiany, jakie dokonują się w jego psychice od momentu urodzenia, aż do osiągnięcia pełnej dojrzałości. Każde upośledzenie, czy to natury społecznej, czy fizycznej, spowodowane jest w przeważającym stopniu nieprawidłowym funkcjonowaniem wychowawczym.

[J. Szczepański Refleksje nad oświatą. Warszawa 1973 r. PWN, s. 123
H. Izdebska Funkcjonowanie rodziny a zadania opieki nad dzieckiem. Wrocław 1967 Ossolineum, s. 28-29]

Dodaj komentarz