Socjalizacja dziecka

Na przebieg socjalizacji początkowej oddziaływają różne cechy struktury rodziny oraz pełnione przez nią funkcje. Rodzina jako podstawowa grupa społeczna wypełnia istotne funkcje w interesie społeczeństwa. A zatem wypełnia dwojakiego rodzaju zadania: wobec społeczeństwa i wobec jednostek wchodzących w jej skład.

Rodzina w ciągu dziejów, zwłaszcza w okresie nowszym uległa istotnym przemianom, o których była mowa w poprzednim punkcie rozważań.

Wiążą się one ze społeczeństwem i zmianami w nim zachodzącymi, których rodzina jest częścią integralną. Była zawsze powiązana z grupami społecznymi, które stawiały jej określone wymagania, popierały wychowawcze oddziaływania, czuwały nad ich przebiegiem. Przebieg procesów wychowania uzależniony jest bowiem od typu kultury i ideałów wychowawczych wynikających z określonej rzeczywistości społecznej. Można więc stwierdzić, że wymagania wobec rodziny, a także jej typ odpowiadają w znacznej mierze ustrojowi społecznemu i jego ideologii.

Bez względu jednak na typ społeczeństwa i jego złożoność zachodzą zmiany w podstawowych zadaniach, jakie rodzina wypełnia. Polegają one na stopniowym ograniczeniu zakresu jej funkcji do takich, w wykonaniu których nikt nie jest w stanie rodziny zastąpić. Pomimo tych ograniczeń spełnia ona nadal główną rolę w kształtowaniu osobowości dziecka.

5/5 - (2 głosów)

Dodaj komentarz