Archiwum za Kwiecień, 2012

Kwi 07

Formy życia rodzinnego

Szeroko rozumiana rodzina współczesna występuje w różnorodnych formach. Ze względu na liczbę współżyjących ze sobą pokoleń wyróżnia się rodzinę podstawową, zwaną też dwupokoleniową oraz dużą, nazwaną wielką lub familią. Samodzielna, oddzielnie mieszkająca rodzina podstawowa jest najbardziej rozpowszechnioną formą współżycia społecznego. Jej podstawowy rdzeń stanowi małżeństwo, jego bowiem zaistnienia leży u podstaw rozwoju tej instytucji. Stanowi ona integralną część składową każdego społeczeństwa ? jego najmniejszą, a zarazem podstawową komórkę. Z. Tyszka podkreśla, że ?rodzina spełnia niezwykle istotne funkcje zarówno w stosunku do społeczeństwa, jak i w odniesieniu do jednostek ludzkich czerpiących z życia rodzinnego liczne satysfakcje. Można więc określić ją jako element czynny, współtworzący całą zbiorowość społeczną. (Z. Tyszka ? ?Małżeństwo ? rodzina ? społeczeństwo?. Oświata i Wychowanie. 1987 Nr 38 s. 4-5)

0
comments

Kwi 06

Wzrost zainteresowania problematyką rodziny

Wzrost zainteresowania problematyką rodziny wiąże się ściśle z zachodzącymi w niej współcześnie przemianami, spowodowanymi rozwojem gospodarczym, politycznym, jak również rozwojem techniki, nauki i kultury. Konsekwencją tych przemian jest dziś inny typ rodziny. Staje się coraz mniej liczna i w coraz mniejszym stopniu, jak się wydaje, sama jest w stanie zapewnić pełny rozwój osobowości dziecka i przygotować je do życia. Jednakże mimo ograniczenia sfery oddziaływania, nie przestaje być główną siłą, gdy chodzi o wychowanie dzieci. (C. Czapów, Funkcje wychowawcze współczesnej rodziny, Red. M. Gnatowski i inni. Białystok 1981 r. Sekcja Wydawnicza. U.W.)

0
comments

Kwi 05

Rodzina współczesna jako grupa społeczno-wychowawcza

Według C. Czapówa „rodzina jest grupą społeczną czyli zbiorem ludzi, którzy dążąc do wspólnych celów, stanowią pewnego rodzaju odrębną całość. Ta odrębna całość zachowuje swą identyczność mimo zmiany składu osobowego. Jest ona instytucją społeczną opartą na więzach małżeńskich, więzi pokrewieństwa, rodzicielstwa, powinowactwa lub adopcji.” (C. Czapów, Rodzina a wychowanie. Warszawa 1968. Nasza Księgarnia, s.6)

0
comments

Kwi 03

Po co komu rodzina :)

W środowisku rodzinnym dziecko zdobywa fundamenty swej osobowości na bazie nowych doświadczeń i przeżywanych treści. Najbardziej uwrażliwione jest na oddziaływanie rodziny w wieku przedszkolnym. Rodzina i przedszkole jako pierwsze wprowadzają dziecko w życie społeczne, kształtują jego uczucia, które w dalszym ciągu życia mają ogromne znaczenie.

0
comments

Kwi 02

Zadania wychowawcze i społeczne współczesnej rodziny

Rodzina zapewnia nie tylko ciągłość w rozwoju biologicznym ale także ? poprzez wychowanie dzieci ? ciągłość społeczną i kulturalną. Zadania wychowawcze i społeczne współczesnej rodziny są znacznie trudniejsze niż dawnej, tradycyjnej. Wynika to z faktu, że rodzina pozostając w dalszym ciągu instytucją społeczno-wychowawczą ulega ewolucji i nie zawsze nadąża za dokonującymi się przemianami społeczno-gospodarczymi. Stąd rodzą się pewne trudności i zaburzenia funkcji wychowawczych w niektórych rodzinach, a zwłaszcza w tych, w których obydwoje rodzice pracują. Powstaje więc potrzeba dostosowania życia rodziny do nowych warunków społecznych i oddania dziecka do przedszkola. W zmieniających się warunkach cywilizacji przemysłowej zachodzi potrzeba przygotowania pedagogicznego rodziców do pełnienia funkcji wychowawczych w rodzinie.

0
comments